Тоҷ  |  Рус  |  Eng

Созишномаҳои СУС

Конфронси вазирон

Ҷаласаи нӯҳум

Бали, 3-6 декабри соли 2013.


Созишнома оид ба соддагардонии расмиёти савдо


Конфронси вазирон,

Тибқи муқаррароти банди 1 Моддаи IX Созишномаи Марокаш доир ба таъсиси Созмони умумиҷаҳонии савдо («Созишнома оид ба СУС»);

Ба чунин қароромаданд:

1. Ҳамин тариқ, ба музокироти вобаста ба Созишнома оид ба соддагардонии расмиёти савдо («Созишнома») хотима бахшиданд. Созишнома басанади мазкурзамима гардида, барои ворид намудани ислоҳоти расмие, ки ба моҳияти он таъсир намерасонад, мавриди ташхиси ҳуқуқӣ қарор мегирад.

2. Ҳамин тариқ, Кумитаи омодасозӣ оид ба соддагардонии расмиёти савдоро («Кумитаи омодасозӣ») дар доираи Шўрои генералӣ таъсис доданд, ки он ба ҳамаиаъзоёни СУС барои иҷрои вазифаҳои марбут ба ҳарчӣ зудтар мавриди амал қарор гирифтани Созишнома ва омодасозӣ барои фаъолияти самарабахши Созишнома баъд аз эътибор пайдо кардани он, кушода мебошад. Аз ҷумлаКумитаи омодасозӣтаҳлили ҳуқуқии Созишномаро амалӣ месозадки дар банди 1 зикр шудааст,огоҳномаҳоро доир ба ўҳдориҳои Категорияи А қабул мекунад ва Протокол дар бораи ворид намудани тағйиротро («Протокол») барои ҳамроҳ намудани Созишномаи мазкурба Замимаи 1А Созишномаи СУС таҳия менамояд.

3. Шўрои генералӣ барои ворид намудани замима ба Созишнома љињати огоҳномаҳои марбут ба ўҳдадориҳои Категорияи А, на дертар аз 31 июли соли 2014 ҷаласаи худро баргузор намояд, Протоколи омода намудаи Кумитаи омода созиро қабул намуда, Протоколи навро барои қабули он то 31 июли 2015 сол оғоз намояд. Протокол мутобиқи Моддаи X:3 Созишномаи СУС мавриди амал қарор мегирад.

ЗАМИММА

Созишнома оид ба соддагардонии расмиёти савдо

Муққадима

Аъзоёни СУС,

Бо назардошти Давраи музокироти бисёрҷонибаи тиҷоратии Доҳа,

Бо ёдоварӣ ва боз тасдиқнамудани ваколат ва принсипҳоеки дар банди 27 ЭъломияиДавҳаи вазирон ваЗамимаи«D» Қарори Барномаи кории Давҳа, ки аз ҷониби Шўрои генералї 1 августи 2004 сол қабул карда шудааст ва инчунин банди 33 ва Замимаи Е Эъломияи вазирон дар Ҳонг Конг;

Бо майли мушаххас ва беҳтар намудани ҷанбаҳои марбутаи моддаҳои VVIII ва XГАТТ 1994 бо мақсади вусъатбахшиданбаинтиқол, иҷозат ва расмиёти гумрукии мол, инчунин молҳоекидартранзит қарордоранд;

Бо эътирофиэњтиёљоти махсуси Аъзоён-кишварњои рўбаинкишоф вахусусан Аъзоён-кишварњои камрушдёфта ва бо майли густариш додани кўмак ва дастгирии имконият дар ин самт;

Бо эътирофи ниёзмандӣ барои ҳамкории самарабахш миёни Аъзоён оид ба соддагардонии расмиёти савдо ва масъалаҳоириояи расмиётигумрукӣ;

Ҳамин тариқ, бачунинқарор омаданд:

Қисми 1

Моддаи 1: Нашр ва дастрас будани ахбор

1 Нашр

1.1. Ҳар як Аъзо ба таври ҳарчӣ зудтар ахбори зеринро дар шакли ғайридискриминатсионӣваосоннашрмекунадки ҳукуматҳо,тоҷиронвадигарҷонибҳоиманфиатдорбооншиносшаванд:

а) Расмиёти воридот, содирот ва транзит (инчунин тартиби вуруд ба бандар, фурудгоҳ вадигармарказва ҳуҷҷатҳо ва санадҳоизарурӣ;

b) Мизонњоиамалкунандаи ҳаманамудҳоибоҷҳоигумрукӣваандозҳо,кивобастабаворидотёсодиротситондамешаванд;

с) Хироҷҳо ва пардохтҳоекиазҷонибёбароихадамотҳоидавлатӣвобаста ба воридот, содирот ё транзит ситонда мешаванд;

dҚоидаҳоитаснифотёбаҳогузорииарзишимолбароирасмиётигумрукӣ;

е) Қонунҳо, дастурамалҳо ва қарорҳои маъмурии татбиқи умумидоштаи марбут ба кишвари истеҳсоли мол;

f) Маҳдуд ё манъи воридот, содирот ё транзит;

g) Муқарраротиҷаримавӣ вобаста ба вайрон кардани расмиёти воридот, содирот ё транзит;

h) Тартиби даъво намудан;

i) Созишномаҳоё қисмионҳобоягонкишварёкишварҳовобастабаворидотсодиротётранзит;

j) Расмиёти марбут ба маъмурияти квотаҳоитарифї.

1.2. Ҳеҷ муқарраротимазкурнабоядчуниншарҳ додашавад, ки нашр ё пешниҳодиахбор ғайраздар забони давлатии Аъзо тақозо мешавад, ба истиснои ҳолатекидарбанди 2.2. зикршудааст.

2 Ахборе, ки тавассути шабакаи Интернет дастрас мебошад

2.1Ҳар як Аъзо тавассути Интернет дастрас ва ба қадриимконвабасифатимувофиқтаҷдид месозад:

а) Тавсифи 1 расмиёти воридот, содирот ва транзит, инчунин тартиби даъво намудан, ки ҳукуматҳотоҷирон ва дигар ҷонибҳоиманфиатдоррооидитартибиамалииворидот, содирот ва транзит огоҳ мекунад;

b) Ҳуҷҷатҳо ва санадҳое, ки барои воридот ба, содирот аз ё транзит аз қаламравиАъзои мазкур тақозо мешаванд.

с) Ахбори тамос оиди марказҳои маълумотдиҳӣ.

2.2. Дар ҳама мавридҳоекиимконасттавсифекидарзербанди 2.1а. зикр шудааст, ҳамчуниндарякеаззабонҳоирасмииСУСпешниҳодкардамешавад.

2.3. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки тавассути шабакаи Интернет ахбори марбут ба савдоро дастрас намоянд, инчунин қонунгузориимарбутбасавдовадигар ҷузъҳое,кидарбанди 1.1. зикршудаанд.

3 Марказҳои маълумотдиҳӣ

3.1. Ҳар як Аъзо дар доираи имкониятҳоихуд,якёшумораибештаримарказҳоимаълумотдиҳиросозмонётаъминменамояндљињати посух додани дархостҳоиасоснокиҳукуматҳотоҷирон ва дигар ҷонибҳоиманфиатдор оид ба саволҳоекидарбанди 1.1.зикршудаандваинчунинпешниҳодиҳуҷҷатҳовасанадҳоерокидарзербанди1.1а.зикршудаандтаъминменамояд.

3.2. Аъзоёни иттиҳодигумрукӣ ё аъзоёне, ки дарҳамгироииминтақавӣиштирокдорандметавонандмарказҳои маълумотдиҳиимуштаракродарсатҳиминтақавӣбароииҷроиталаботибанди 3.1оидирасмиётиумумӣсозмондиҳандётаъминнамоянд.

3.3. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки барои посух додан ба дархостҳо ва ҳуҷҷатҳо ва санадҳоекипешниҳодмешавандпардохт талаб нанамоянд. Агар чунин ҳолатҷойдоштабошад,Аъзоёнмаблағихироҷвапардохтҳоихудротоарзишитахминиихизматрасонӣмаҳдудмесозанд.

3.4. Марказҳои маълумотдиҳӣ дар муддати асоснок, ки аз ҷониби ҳаряк Аъзо муқаррар мешавад, ки метавонад вобаста ба моҳиятвамушкилиидархосттағйирёбад, ба дархостҳопосухмедиҳандва ҳуҷҷатҳовасанадҳоро пешниҳодмекунанд.

4 Огоҳикунонї

4.1. ҲарякАъзоКумитарооид ба масоилизерогоҳмекунад:

а) Маркази (ҳо) расмие, ки дар он ҷузъҳои зербандҳои 1.1 а.тоjнашр шудаанд; ва

b) СуроғаҳоиURL-исомона (ҳо), ки дар зербанди 2.1 зикр шудаанд ва инчунин маълумот барои тамос бо марказҳои маълумотдиҳӣ, ки дар банди 3.1. зикр шудаанд.

Моддаи 2: Имконияти шарҳ, маълумот пеш аз мавриди амал ќарор гирифтан ва машварат

1 Имконияти шарҳвамаълумот пеш аз мавриди амал ќарор гирифтан

1.1.Ҳар як Аъзо, то ҳаддиимкондар доираинизоми қонунгузорӣваҳуқуқиидохилиихудимконвамўҳлатимувофиқробароитоҷиронвадигарҷонибҳоиманфиатдорпешниҳод менамояд,то ин ки ќабул ё таѓйироти қонунҳовадастурамалҳоитатбиқиумумиимарбут ба интиқол,иҷозатварасмиётимолҳоинчунин молҳоекидартранзитмебошанд, шарҳ диҳанд1.

1.2. Ҳар як Аъзо, то ҳаддиимконвамутобиқ банизоми қонунгузорӣваҳуқуқиидохилиихуддастрасӣванашри қонунҳова дастурамалҳоитатбиқиумумиимарбутбаинтиқолиҷозатварасмиётимолҳо,инчунинмолҳоекидартранзитмебошанд, ҳарчӣзуддтартомавриди амал ќарор гирифтанионҳотаъминменамояд,токитоҷиронвадигарҷонибҳоиманфиатдорбоонҳошиносшаванд.

1.3. Тағйиротбамизонњоибољїгумрукӣ ё мизонҳоитарифїваинчунинтадбирҳое,китаъсирисусткунандадорандёсамаранокиионҳометавонадтавассутинашрипешакӣхалалдоршавадчораҳоекидар ҳолатҳоифавқуллодаҷорӣкардамешаванд,ётағйиротҳоиначандонкалондарнизоми қонунгузорӣва ҳуқуқиидохилӣазбандҳои 1.1ва 1.2 болохориҷкардашудаанд.

2 Машварат

Ҳар як Аъзо, дар мавриди зарурӣмашваратҳоимунтазамромиёнихадамотҳоимарзӣватоҷиронёдигарҷонибҳоиманфиатдордарқаламравихуддоирменамояд.

Моддаи 3: Қарорҳоипешакӣ

1.Ҳар як Аъзо дар мўҳлатимуќаррашуда ба аризадиҳанда, ки дархости хаттиро бо тамоми маълумоти зарурӣпешниҳоднамудааст, қарорипешакиро ирсол менамояд,.АгарАъзопешниҳоди қарорипешакирораднамояд, ўбетаъхирбозикрнамуданидалелваасосбарои қарорихударизадиҳандароба таври хаттӣогоҳ месозад.

2. Аъзо метавонад пешниҳоди қарорипешакиробааризадиҳандараднамояд,агарсаволекидараризабаёншудааст:

а)аллакай парвандаи аризадиҳанда дар ягон маќомотиҳукуматӣтрибуналиаппелятсионӣ ё мавриди баррасӣқарордошта бошад; ё

b) аз ҷонибитрибуналиаппелятсионӣёсудҳалкардашудааст.

3. Қарори пешакӣ баъд аз пешниҳодто мўҳлатиасоснокшудаэътибордорад,агарқонунҳодалелҳоёҳолатҳое,киқарориибтидоиипешакиротасдиқкардандтағйирнаёфта бошанд ёфтаанд.

4. Дар мавридҳоекиАъзоќарори пешакиро бозхонд, таѓйир ё бекор намудааст,батаврихаттӣ аризадиҳандароогоҳ намудадалелҳоимарбутаваасосиқарориќабулнамудаи худрозикрмекунадДармавридҳоекиАъзо қарори пешакии дорои ќувваи бозгаштробозхонд, таѓйир ё бекорменамояд.Аъзометавонадинамалротанҳодармавридесодирнамоядагарқарордарасоси маълумотинопурранодурустбардурўғ ё ғалаттањия шадааст.

5. Қарори пешакии аз ҷонибиАъзопешниҳодшудабароионАъзое ҳатмӣмебошад, ки аз ўаризадиҳанда дархост намудааст. Аъзо инчунин метавонад ҳатмӣбуданиқарорипешакиробароиаризадиҳандапешбинӣнамояд.

6. Ҳар як Аъзо ҳаддиақал нашр менамояд:

а) талаботи пешниҳодиаризабарои қарорипешакӣ, инчунин маълумот ва шакл;

b) мўҳлати вақтки дар муддати он қарорипешакӣпешниҳодмешавадва

с) мўҳлатиэътибори қарорипешакӣ.

7. Ҳар як Аъзо мутобиқидархостихаттииаризадиҳанда қарорипешакиробаррасӣменамояд ё қаророидибозпасхондантағирдоданёбеэътибордонистанроқабулменамояд2.

8. Ҳар як Аъзо кўшиш менамояд, ки маълумот оиди қарорипешакӣ, ки тибқиақидаиАъзометавонадбадигарҷонибҳоиманфиатдортаваҷҷўҳизиёддоштабошадбатавриумумдастрасбошадбоназардоштизаруратиҳимояимаълумотимахфиитиҷоратӣ.

9. Мафҳумвадоираи амал:

а. Қарори пешакӣ ин қарорихаттиемебошад,кибааризадиҳандаазҷонибиАъзопешниҳодмешавадпешазворидотимаҳсулот,кидараризазикршудаасткидароннизомебаёншудааст,киАъзонисбатимолдармавридиворидотмуқаррармекунадвобастаба:

  1. рамзгузории тарифи мол, ва

  2. кишвари истеҳсолимаҳсулот3

b.Илова ба қарорҳои пешакӣ, ки дар зербанди 3.9а зикр шудаанд, ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки қарорҳои пешакиро пешниҳоднамояндмутобиқи:

iусул ё меъёр ва аризаи мувофиқ, ки дар муайян кардани арзиши гумрукӣтибқидалелҳоимушаххасистифодамешаванд;

iiтатбиқ шудани талаботи Аъзо барои осон ё озод кардан за пардохти боҷҳоигумрукӣ;

iii)татбиқи талаботи Аъзо нисбат ба квотаҳо, инчунин квотаҳоитарифӣ; ва

ivҳама гуна масъалаҳоииловагие, ки нисбат ба онҳопешниҳодиқарорииловагироАъзомувофиқимақсадмешуморад.

с. Аризадиҳанда – содиркунанда, воридкунанда ё ягон дигар шахс бо сабабҳоиасоснок мебошад ё намояндаи онҳо.

d. Аъзо метавонад талаб намояд, ки аризадиҳанда дар қаламравиАъзо намояндагии ҳуқуқӣ дошта бошад ё дар қайдбошадТо ҳаддиимкон,ингунаталаботҳогурўҳишахсонеромаҳдуднанамоядкиҳуқуқипешниҳодидархостробарои қарорипешакӣдоранд,бодиққатимахсусдоданбаниёзҳоимушаххасикорхонаҳоихурдвамиёна. Ин гуна талаботҳобояддақиқвашаффофбошандванабоядвоситаидискриминатсияихудсаронаёбеасосбошанд.

Моддаи 4: Расмиёти даъво ё баррасӣ

1 Ҳуқуқидаъво

  1. Ҳар як Аъзо таъмин менамояд, ки ҳарякшахсекибаонгумрук қарори4маъмуриро пешниҳодменамояддар қаламрави Аъзо ҳуқуқ доштабошадба:

aдаъвои маъмурӣ ё аз нав дида баромадан азҷонибимақомибаландтарёновобастаазшахсимансабдорёмақомоткиқарорропешниҳоднамудааства/ё

b. аппелятсияи судӣ ё баррасии қарор.

1.2. Қонунгузории ҳарякАъзометавонад талаб намояд, ки расмиёти даъвои маъмурӣё баррасӣпешаздаъвоисудӣёбаррасӣоғозкардашавад.

1.3. Аъзоён расмиёти даъво ё баррасиро дар асоси ғайридискриминатсионӣ таъмин менамоянд.

1.4. Ҳар як Аъзо таъмин менамояд, ки қаророидидаъвоёбаррасӣ дар доираи зербанди 1.1а пешниҳоднашавадёi дар мўҳлатимуқарраршудаивақт,кидарқонунҳоёмуқарраротиАъзоёнмушаххасшудаандёii бе таъхири беасос, аризадиҳандаҳуқуқдоштабошадбадаъвоиминбаъдаёбаррасӣ азҷонибимақомотимаъмурӣёмақомоти судӣёягондигармуроҷиатбамақомотисудӣ5.

1.5. Ҳар як Аъзо таъмин менамояд, ки шахсе, ки дар банди 1.1 зикр шудааст, бо сабабҳои қароримаъмурӣ шинос карда мешавад, то ин, ки ба шахси мазкур имкони даъво намудан ё баррасӣдодашавад.

1.6. Ба ҳар як Аъзо тавсия дода мешавад, ки муқаррароти Моддаи мазкурро ба қарорҳоимаъмурӣ, ки аз ҷонибихадамотимарзӣ ғайр аз гумрук пешниҳодшудааст,татбиқ намояд.

Моддаи 5: Дигар тадбирҳои тақвиятдоданибеғаразӣ, ғайридискриминатсиявашаффофият

1 Огоҳнома оиди назорат ва тафтиши бештар

Дар мавриде, ки Аъзо низоми пешниҳодиогоҳномаёроҳнаморобароимақомотидахлдорихудбароибаландбардоштанисатҳиназоратётафтишнисбатиозуқаворӣ, нўшокӣ ё хўроки чорво дар доираи огоҳномаёроҳнамо барои ҳимояи одамон, ҳайвонот ё растанӣ ё саломатӣ дар доираи қаламрави худ мувофиқ ё мавриди истифода нигоҳ медорад, принсипҳои зерин вобаста ба усули пешниҳод, анҷом ёфтан ё қатъ шудан татбиқ мешаванд:

а. Ҳар як Аъзо метавонад, дар сурати зарурӣ, огоҳнома ё дастурро, ки дар таваккал асос меёбанд, пешниҳод намояд.

b) Ҳар як Аъзо метавонад огоҳнома ё дастурро бо чунин тарз пешниҳод намояд, ки онҳо ба таври ягона танҳо дар ҳамон нуқтаҳои вуруд татбиқ мешаванд, ки дар онҳо чораҳои санитарӣ ва фитосанитарие мавриди амаланд, ки огоҳнома ва дастур дар онҳо асос ёфтаанд.

с) Ҳар як Аъзо бетаъхир огоҳнома ё дастурро қатъ ё мавқуф мегузорад, агар шартҳои боиси он дигар вуҷуд надошта бошанд, ё вазъияти тағирёфта метавонад тавассути усули маҳдуднаомии камтари тиҷорат ҳал карда шавад.

d)Вақте, ки Аъзо қарор мекунад, ки огоҳнома ё дастурро қатъ ё мавқуф мегузорад, Аъзо бо тарзи мувофиқ фавран эълонро оиди қатъ ё мавқуф гузоштан дар асоси ғайридискриминатсионӣ ва дастрасиаш осон нашр менамояд, Аъзои содиркунанда ё воридкунандаро огоҳ мекунад.


2 Боздошт шудан

Аъзо таҳвилгар ё воридкунандаро бетаъхир оиди боздошт шудани молҳо огоҳ мекунад, ки барои воридот пешниҳод шудаанд, вобаста ба тафтиш аз ҷониби мақомоти гумрукӣ ё ягон дигар мақомоти дахлдор.

3 Расмиёти озмоишгузаронӣаРасмиёти РфвафыафРа


3.1. Аъзо метавонад мутобиқи дархост барои барои озмоиши дуюм имконият фароҳам орад дар мавриде, ки агар натиҷаи якуми озмоиш аз молҳои воридшуда, ки барои воридот пешниҳод шудаанд, хулосаи манфӣ гирифта шуд.

3.2. Аъзо дар асоси ғайридискриминатсионӣ ва дастрасаш осон ном ва суроғаи лабораторияро, ки дар он озмоиш анҷом дода мешавад, ё ин маълумотро барои воридкунанда дастрас мекунад, ки ба он имконият дар доираи банди 3.1. фароҳам оварда мешавад.

3.3. Аъзо натиҷаҳои озмоиши дуюмро барои иҷозат ва ба расмиятдарории молҳо баррасӣ менамояд ва дар мавриди зарурат, метавонад натиҷаҳои чунин озмоишро эътироф намояд.

Моддаи 6: Тартиби ситондани хироҷ ва пардохтҳо, ки аз ё дар робита ба воридот ва содирот ситонда мешавад.

1.1. Муқаррароти банди 6.1 нисбати ҳамаи хироҷ ва пардохтҳои ғайр аз боҷҳои воридотӣ ва содиротӣ ва дигар андозҳо мутобиқи Моддаи ГАТТ III 1994 татбиқ мешавад, ки аз ҷониби Аъзоён нисбат ба ё дар робита ба воридот ё содироти молҳо ҷорӣ карда шудаанд.

1.2. Маълумот оиди хироҷ ва пардохтҳо мутобиқи Моддаи 1 Созишномаи мазкур нашр карда мешавад. Маълумот бояд ахбор оиди хироҷ ва пардохтҳои татбиқшавандарро дарбар гирад, асос барои чунин хироҷ ва пардохтҳо, маълумо оиди мақомоти дахлдор ва инчунин бо кадом тарз пардохт ба амал бароварда мешавад.

1.3. Дар муддати вақти байни нашри хироҷ ва пардохтҳои нав ё тасҳеҳшуда ва ба эътибор даромадани онҳо ба истиснои мавридҳои махсус бояд мўҳлати кифоя дода шавад. Ин гуна хироҷ ва пардохтҳо то нашри маълумот оиди онҳо набояд ситонда шаванд.

1.4. Ҳар як Аъзо мунтазам хироҷ ва пардохтҳоихудробомақсади кам кардани шумора ва намудҳои онҳо дар мавриде, ки амалан имконпазир аст, баррасӣ мекунад.

2 Тартиби махсуси ситондани хироҷ ва пардохтҳо, ки ба ё дар робита ба воридот ва содирот татбиқ мешаванд

2.1. Хироҷ ва пардохтҳои марбут ба расмиятдарории гумрукӣ:

iбояд аз ҷиҳати шумора то арзиши тахминии хизматрасонӣ, ки вобаста ба амалиёти мушаххаси воридотӣ ва содиротӣ анҷом дода шудааст, маҳдуд бошанд; ва

iiнабояд ба амалиёти мушаххаси воридотӣ ва содиротӣ иртибот дошта бошанд, бо он шарт, ки онҳо барои хизматрасоние ситонда мешаванд, ки ба расмиятдарории гумрукии молҳо робитаи наздик дорад.

3 Ҷаримаситонӣ

3.1. Барои мақсадҳои Моддаи 6.3, истилоҳи «ҷарима» он ҷаримаҳоеро ифода мекунад, ки аз ҷониби маъмурияти гумрукии Аъзо ситонда мешаванд барои вайрон кардани қонунгузорӣ, қоидаҳои гумрукӣ ё талаботи расмиёт.

3.2. Ҳар як Аъзо таъмин менамояд, ки ҷарима барои вайрон кардани қонунгузорӣ, дастурамали гумрукӣ ё талаботи расмиёт танҳо ба шахсе татбиқ мешавад, ки мутобиқи қонунҳои Аъзо барои вайрон кардан он масъул ҳисобида шудааст.

3.3. Ҷарима аз далелҳо ва вазъияти ҳолати мушаххас вобаста буда, бояд ба дараҷа ва вазнинии амали вайрон кардан баробар бошад.

3.4. Ҳар як Аъзо саъй мекунад, ки чунин чораҳороамалӣменамояд,киҷилавгирӣкардашавадаз:

i. ихтилофи манфиатҳо дар баҳогузорӣваситонданиҷаримавабоҷҳова

ii.мусоидат ба омил барои баҳогузорӣёситонданиҷаримакибобанди 3.3. мутобиқнест.

3.5. Ҳар як Аъзо таъмин менамояд, ки дар мавриди ҷаримабандӣ барои вайрон кардани қонунгузорӣ, дастурамалҳо, ё талаботи расмиёт, шарҳи хаттӣ ба шахсе (оне), ки нисбати онҳо ҷарима муқаррар шудааст, пешниҳод мешавад бо зикри моҳияти вайронкунӣ ва қонун, қоида ё тартиби татбиқшаванда, ки мутобиқи онҳо маблағ ё дараҷаи ҷазо барои вайронкунӣ муайян шудааст.

3.6. Дар мавриде, ки шахс ихтиёран ба маъмурияти гумруки Аъзо ҳолатҳои вайрон кардани қонунгузорӣ, дастурамал, ё талаботи расмиёти гумрукиро пеш аз ошкор намудани вайронкунӣ аз ҷониби маъмурияти гумрук хабар медиҳад, ба Аъзо тавсия дода мешавад, ки дар мавриди зарурӣ, ин далелро ҳамчун омили сусткунанда дар мавриди муқаррар кардани ҷазо барои ин шахс ба инобат гирад.

3.7. Муқаррароти банди мазкур нисбати ҷаримагузории боркашонии транзитӣ, ки дар банди 3.1. зикр шудааст, татбиқ мешавад.

Моддаи 7: Иҷозат ва барсмиятдарории молҳо

1 Расмиёти пешакӣ

1.1. Ҳар як Аъзо расмиётро қабулёмавридиамалнигоҳ медорадбоиҷозат додан ба пешниҳодисанадҳоиворидотӣвадигармаълумотизарурӣинчунинманифест,бароиоғозикоркардторасиданимолҳобомақсадииҷозатдоданимолҳо баъд аз расидани онҳо.

1.2. Аъзоён, дар мавридҳои мувофиқ пешниҳоди санадҳоро дар шакли электронӣ барои коркарди пешакӣ пеш аз расидани молҳо пешбинӣ менамоянд

2. Пардохти электронӣ

Ҳар як Аъзо, то ҳадди имкон, расмиётро қабул ё мавриди амал нигоҳ медорад, ки имкони пардохти электронии боҷҳо, андозҳо, хироҷҳо ва пардохтҳоеро фароҳам меорад, ки мақомоти гумрукӣ аз воридот ва содирот ситондаанд.

Ҷудо намудани расмиёти иҷозат аз расмиёти муайяни ҷамъбастии боҷҳо, андозҳо, хироҷҳо ва пардохтҳо

3.1. Ҳар як Аъзо расмиётро қабулёмавридиамалнигоҳ медорад, ки имкон медиҳад, ки ба молҳо пеш аз ба таври ҷамъбастӣ муайян кардани боҷҳо, андозҳо, хироҷҳо ва пардохтҳо иҷозат дода шавад, агар чунин муқаррарот пеш аз ё то расидан нашуда бошад, ё ба қадри имкон зудтар аз баъди расидан ва бо он шарт, ки ҳама дигар талаботи маъмурӣ иҷро шуда бошад.

3.2. Ҳамчун шарти иҷозат, Аъзо метавонад талаб намояд:

а. пардохти боҷҳо, андозҳо, хироҷҳо ва пардохтҳо пеш аз ё баъд аз расидани молҳо ва кафолат дар дилхоҳ маблағ, ки ҳоло муайян нашудааст, дар шакли гарав, пасандоз ё дигар воситаҳои мувофиқ, ки дар қонунҳо ва дастурамалҳои он пешбинӣ шудаанд.

кафолат дар дилхоҳ маблағ, ки ҳоло муайян нашудааст, дар шакли гарав, пасандоз ё дигар воситаҳои мувофиқ, ки дар қонунҳо ва дастурамалҳои он пешбинӣ шудаанд.

bкафолат дар шакли гарав, пасандоз ё дигар воситаҳои мувофиқ, ки дар қонунҳо ва дастурамалҳои он пешбинӣ шудаанд.

3.3. Чунин кафолат набояд аз маблағе, ки Аъзо барои пардохти боҷҳо, андозҳо, хироҷҳо ва пардохтҳои ниҳоие, ки аз молҳо талаб менамояд, зиёд бошад.

3.4. Дар ҳолати ошокор кардани қоидавайрокунӣ, ки пардохти ҷаримаи пулиро талаб мекунад, метавонад кафолат барои ҷарима талаб карда шавад.

3.5. Дар ҳолати ҷой надоштани зарурат, кафолат чӣ тавре, ки дар бандҳои 3.2 ва 3.4 зикр шудааст, аз ўҳдадорӣ озод карда мешавад.

3.6. Ягон аз ин муқаррарот ҳуқуқи Аъзоро халалдор намесозад нисбати тафтиш, боздошт, гирифтан ва мусодира ё кор бо молҳо бо ҳама усул, ки бо ҳуқуқҳо ва ўҳдадориҳои Аъзои СУС мухолиф нест.

4 Идоракунии хавф

4.1. Ҳар як Аъзо то ҳаддиимконнизомиидораихавфродарназоратигумрукӣқабулвамавридиамалнигоҳ медорад.

4.2. Ҳар як Аъзо низоми идораи хавфро чунин тарз таҳия ва татбиқ менамояд, ки дискриминатсияи худсарона ва ғайриқонунӣ ё маҳдудиятҳои ноаён дар тиҷорати байналмилалӣ ҷилавгирӣ карда шавад.

4.3. Ҳар як Аъзо, назорати гумрукӣ ва то ҳадди имкон дигар воситаҳои назорати марзиро нисбати маҳсулотҳои хавфашон зиёдтар муттамарказ менамояд ва иҷозати молҳои дорои хавфи камро суръат мебахшад.

4.4. Ҳар як Аъзо идоракуниии хавфро оид ба баҳогузории хавф тавассути меъёрҳои мувофиқи интихоб амалӣ мегардонад. Чунин интихоб метавонад, аз ҷумла, рамзи HSмол, хусусият ва тавсифи молҳо, кишвари истеҳсол, кишваре, ки аз он молҳо таҳвил шудаанд, арзиши молҳо, маълумот оиди риояи талаботҳо аз ҷониби тоҷирон ва намуди воситаи нақлиётро дарбар гирад.

5. Аудити баъд аз гумрукӣ

5.1. Бо мақсади суръат бахшидан ба иҷозати молҳо, ҳар як Аъзо аудити баъд аз гумрукиро татбиқ ё мавриди амал нигоҳ медорад барои таъмини риояи қонунҳо ва дастурамалҳои гумрукӣ ва дигар қонунҳо ва дастурмаалҳои марбут.

5.2.Ҳар як Аъзо шахс ё миқдори молро барои гузарондани аудити баъд аз гумрук бо усули хавф асосёфта интихоб менамояд, ки метавонад меъёрҳоимувофиқиинтихобродарбаргирад. Ҳар як Аъзо аудити баъд аз гумрукиро бо тарзи шаффоф мегузаронад. Агар дар ҷараёни аудит, ки дар он шахс ҷалб шудааст, натиҷаҳои мусбӣбадастовардашуданд, Аъзо бетаъхир шахсеро, ки натиҷаҳоифаъолияти он мавриди аудит қароргирифтабудоидиҳуқуқҳоваЎҳдадориҳоивайваинчунинсабабҳоинатиҷаҳоигирифташудаогоҳ мекунад.

5.3. Аъзоёни СУС тасдиқ менамоянд, ки маълумоте, ки дар аудити баъди гумрукӣ ба даст оварда шудааст, метавонад дар тафтишоти ояндаи маъмурӣ ва судӣ истифода шавад.

5.4. Аъзоёни СУС, ба қадри имкон, натиҷаҳои аудити баъди гумрукиро дар мавриди татбиқи низоми идоракунии хавф истифода мебаранд.

6. Муайян кардан ва нашри вақти миёнаи иҷозати мол

6.1. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки мунтазам ва дар ҳамоҳангсозӣвақтимиёнаииҷозатимолҳоромуайянванашрнамоянд бо истифода аз чунин усулҳоҳамчун, ба ғайр аз дигар, Таҳлиливақтимиёнаииҷозатимолҳо(WCOTimeReleaseStudy) истифода баранд6.6.2. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки бо Кумита оиди муайян кардани вақти миёнаи иҷозати табодули таҷриба намоянд, инчунин оиди методологияи истифодашуда, мушкилоти ошкоршуда ва инчунин ҳама гуна натиҷаҳое, ки ба самаранокӣ таъсир мерасонанд.

7 Чораҳои мусоидат намудан ба савдо барои операторони ваколатдоршуда

7.1. Ҳар як Аъзо чораҳои иловагии мусоидат ба савдоро пешниҳод менамояд, ки ба расмиятдарорӣ ва тартиби воридот, содирот ва транзит иртибот доранд, тибқи банди 7.3 ба оператороне, ки ба меъёрҳои муқарраршуда ҷавобгў мебошанд, ки дар зер операторони ваколатдоршуда номида мешаванд. Ҳамчун воситаи дигар, Аъзо метавонад чунин чораҳои мусоидаткунандаро тавассути низоми гумрукӣ, ки ба ҳама операторон дастрас мебошад, пешниҳод намояд, ва аз Аъзо талаб карда намешавад, ки нақшаи алоҳидаро созмон диҳад.

7.2. Меъёрҳои зикршуда бояд бо риоя, ё хавфи риоя накардан алоқаманд бошад, ки дар қонунҳо, даструамалҳо ё расмиёти Аъзо мушаххас шудаанд. Меъёрҳои зикршуда, ки бояд нашр карда шаванд, метавонанд, дарбар гиранд:

а. қайдҳои мувофиқ, ки риояи қонунҳо ва дастурамалҳои гумрукӣ ва дигар қонунҳо ва дастурамалҳоро тасдиқ менамояд.

bнизоми идоракунии қайдҳо, ки назорати зарурии дохилиро таъмин менамояд;

с. пардохтпазирӣ, инчунин дар мавриди зарурӣпешниҳодикафолат/гарави кифоя; ва

d. таъмини бехатарии пайванди пешниҳод.

Меъёрҳои зикршудае, ки операторро муайян мекунанд набояд:

а. чунин тавр таҳия ва татбиқ шаванд, ки миёни оператороне, ки шароитҳои ягона бартарӣ доранд, дискриминатсияи худсарона ва беасос эҷод карда шавад; ва

b. то ҳадди имкон, иштироки корхонаҳои хурду миёнаро маҳдуд намояд.

7.3. Чораҳои мусоидат ба савдо, ки тибқи банди 7.1 пешниҳод мешаванд, ҳадди аққал бояд се чораи зеринро дарбар гирад7:

aталаботи соддашуда нисбат ба ҳуҷҷатгузорӣ ва маълумот дар ҳолатҳоимушаххас;

bсатҳи соддашуда нисбат ба тафтиши воқеӣ ва санҷиш дар ҳолатҳои мушаххас;

с. иҷозати дар муддати камтар дар ҳолатҳоимушаххас;

d. дароз кардани мўҳлати пардохти боҷҳо, пардохтҳо, андозҳовахироҷҳо;

e. татбиқикафолати комплексӣ ё кафолати пасткардашуда;

f. эъломияи ягонаи гумрукӣ барои ҳамаи амалиётҳои воридотӣ ё содиротӣ дар муддати муайян; ва

g. барасмиятдарории молҳо дар қаламравӣ оператори ваколатдоршуда ё дар дигар маконе, ки гумрук иҷозат додааст.

7.4. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки барои операторони ваколатдоршуда нақшадар асоси стандартҳои байналмилалӣ таҳия карда шавад, агар чунин стандартҳо мавҷуд бошанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки чунин стандартҳо воситаи номувофиқ ва ғайрисамараноки ба даст овардани мақсадҳои қонунӣ бошанд.

7.5. Бо мақсади беҳтар намудани чораҳои мусоидаткунандае, ки ба операторон пешниҳод мешаванд, Аъзоён ба дигар Аъзоён имкон фароҳам меоранд, ки оиди эътирофи мутақобилаи нақшаҳо музокирот баранд.

7.6. Аъзоён дар доираи Кумита оиди нақшаҳои амалкунандаи операторони ваколатдор табодули маълумоти муҳим менамоянд.

8. Таҳвили бетаъхир

8.1 Ҳар як Аъзо расмиётро қабул ва мавриди амал нигоҳ медорад, ки иҷозати бетаъхири аққалан он молҳоеро рухсат медиҳад, ки тавассути нақлиёти ҳавоӣ ба шахсоне таҳвил шудаанд, ки чунин низомро дархост карда буданд, бо риояи назорати гумрукӣ8. Агар Аъзо меъёрҳоеро9 татбиқ намояд, ки доираи онҳоеро ки чунин низомро дархост менамоянд, маҳдуд мекунад, Аъзо метавонад дар меъёрҳои нашршуда талаб намояд, ки аризадиҳанда ба сифати шарти истифодаи низоме, ки дар бандҳои 8.2 а то dб дар таҳвили бетаъхири аризадиҳанда баён шудаанд:

а.инфраструктураи мувофиқро муҳайё намуд ва хароҷотҳои гумрукии марбут ба коркарди таҳвили бетаъхирро пардохт кард, дар мавридҳое, ки аризадиҳанда талаботи Аъзоро оид ба анҷом додани коркард дар макони мушаххас иҷро мекунад;

b. маълумоти барои иҷозат заруриро, ки марбут ба вориди таҳвили бетаъхир мебошад, барвақттар пешниҳод намуд;

с. пардохтҳое, ки бояд муайян шаванд, ба маблағи арзиши тахминии хизматрасонии вобаста ба низоме, ки дар банди 8.2 а то dбаён шудааст, маҳдуд шудааст.

d. сатҳи баланди назоратро нисбати таҳвили бетаъхир тавассути истифодаи ҳифзидохилӣ, логистика ва технологияи назорат аз гирифтан то расондан таъмин мекард;


е. таҳвили босуръатро аз вақти гирифтан то расондан таъмин мекард;

f. масъулияти пардохти ҳама боҷҳо, андозҳохироҷҳовапардохтҳоро ба мақомотигумрук ба зимма дорад;

g. қайди мусбии риояи қонунҳо ва дастурамалҳои гумрукӣ ва дигар қонунҳо ва дастурамалҳоро дорад;

hдигар қоидаҳоро риоя мекард, ки бевосита ба иҷроисамаранокиқонунҳо,даструмалҳо ва талаботҳоирасмиётиАъзо иртибот доранд, ки ба пешниҳодинизоме,кидарбанди 8.2. баён шудааст, марбут мебошанд.

8.2 Бо риояи бандҳои 8.1 ва 8.3 Аъзоён

а. шумораи ҳуҷҷатҳое, ки барои иҷозати таҳвили бетаъхир тибқи Моддаи 10.1 зарур аст, то ҳадди имкон кам мекунанд, ва дар мавридҳои имконпазир, дар асоси пешниҳоди якдафъаи маълумот оиди таҳвилҳои мушаххас иҷозатро амалӣ месозанд.

b. иҷозати таҳвилҳои бетаъхирро дар шароити маъмулӣ то ҳадди имкон зудтар баъд аз ворид таъмин менамоянд;

с. кўшиш менамоянд, ки низомеро, ки дар зербандҳои 8.2 а то bбаён шудааст, нисбат ба таҳвили дорои ҳама гуна вазн ва арзиш истифода баранд, бо эътирофи он, ки ба Аъзо иҷозат дода мешавад, ки расмиёти иловагии воридот, инчунин эъломияҳо ва санади тасдиқкунанда ва пардохти боҷҳо ва андозҳоро талаб намояд, ва чунин низомро вобаста ба намуди мол маҳдуд намояд, бо он шарт, ки низоми мазкур бо молҳои арзиши паст, аз қабили ҳуҷҷатҳо маҳдуд намешавад; ва

d. то ҳадди имкон пешбинӣ менамоянд, ки аз таҳвилиарзишашонночизёманбаибоҷситонӣ,киазонҳобоҷҳоигумрукӣваандозҳоситонданамешаванд,баистисноимолҳоимушаххаси тасдиқшуда. Андозҳои дохилӣ, аз қабилиандозазарзишииловашудавааксизкиазворидоттибқиМоддаиIII ГАТТ 1994 ситонда мешавад, аз муқаррароти мазкур хориҷ мебошанд.

8.3 Ҳеҷ аз оне, ки дар бандҳои 8.1 ва 8.2 баён шудааст, ҳуқуқиАъзоровобастабатафтиш, боздошт, гирифтан, мусодира ё рад кардани вуруди молҳоёанҷомдодани аудит баъд аз расмиёти гумрукӣ,инчуниндарробитабаистифодаинизомиидоракуниихавф халалдор намесозад. Илова ба ин, ҳеҷазонекидар бандҳои 8.1 ва 8.2 баён шудааст, Аъзоро пешгирӣнаменамояд ҳамчун шарти иҷозат пешниҳодимаълумотииловагӣ ва иҷроиталаботҳоиғайриавтоматиилитсензиякунониро талаб намояд.
9. Маҳсулотизудвайроншаванда10

Бо мақсадипешгириизиёнёвайроншудани маҳсулотизудвайроншавандабооншарткиҳамаиталаботҳоимеъёрӣ иҷрокардашудаанд, ҳарякАъзобояд:

а. иҷозати маҳсулотизудвайроншавандародаршароитҳоимуқаррарӣдармўҳлатикўтоҳтаринивақтпешбинӣменамоядва

b. иҷозати маҳсулоти зудвайроншавандаро, дар мавридҳои истисноӣ, агар мувофиқбошад, берун аз вақти кории мақомоти гумрук ва дигар мақомоти дахлдор пешбинӣ намояд.

9.2. Ҳар як Аъзо ба маҳсулотҳои зудвайроншаванда дар муайян кардани навбати ҳама гуна тафтишоти зарурӣ афзалият медиҳад.

9.3. Ҳар як Аъзо ё месозад, ё ба воридкунанда сохтмони шароитҳои мувофиқро барои нигоҳдории маҳсулотҳои вайроншаванда, ки дар ҳолати иҷозат мебошанд, рухсат медиҳад. Аъзо метавонад талаб намояд, ки ҳама биноҳои анбор, ки воридкунанда истифода мебарад, аз ҷониби мақомоти дахлдор тасдиқ ё мушаххас карда шаванд. Интиқоли молҳо ба чунин биноҳои нигоҳдорӣ, инчунин иҷозат барои операторе, ки молҳоро интиқол медиҳад, иҷозати мақомоти дахлдорро, дар мавридҳои зарурӣ тақозо намояд. Аъзо то ҳадди имкон ва мутобиқ ба қонунгузории дохилии худ, тибқи дархости воридкунанда, ҳама гуна расмиёти барои иҷозат додан зарурро дар чунин биноҳои анбор пешбинӣ менамояд.

9.4. Дар мавридҳоитаъхиритўлонии иҷозати маҳсулотҳоизудвайроншаванда ва тибқидархости хаттӣ, Аъзои воридкунанда, то ҳаддиимконоиди сабабҳои чунин таъхир хабар медиҳад.

Моддаи 8 Ҳамкории марзии мақомоти давлатӣ

1. Аъзо таъмин менамояд, ки мақомот ва хадамотҳои масъул оид ба назорати марзӣ ва расмиёти марбут ба воридот, содирот ва транзити молҳо бо ҳамдигар ҳамкорӣ намуда, барои мусоидат ба савдо фаъолияти худро ҳамоҳанг менамоянд.

2. Аъзоён то ҳадди имкони амалӣ, дар шартҳои бо ҳам мувофиқкардашуда бо дигар Аъзоёне, ки ҳамсарҳад мебошанд, бо мақсади ҳамоҳанг намудани расмиёт дар нуқтаҳои убури марз барои осонтар кардани савдои байнимарзӣ ҳамкорӣ менамоянд. Чунин ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ метавонад дарбар гирад:

i. мувофиқ кардани рўзҳо ва сотаҳоикорӣ;

ii. мувофиқ кардани низом ва расмиёт;

iii. сохтмон ва истифодаи умумии объектҳоимуштарак;

iv. назорати муштарак;

v. созмон додани равзанаи ягона барои нуқтаиназорат-рухсатдиҳии марзӣ

Моддаи 9 Интиқоли молҳо дар зери назорати гумрукӣ, ки барои воридот таъин шудаанд

Ҳар як Аъзо, то ҳадди имкони амалӣ, дар мавриди иҷро шудани ҳамаи талаботҳои меъёрӣ, ба молҳое, ки барои воридот таъин шудаанд, иҷозат медиҳад, ки дар дохили қаламрави зери назорати гумрукӣ аз як нуқтаи гумрукии вуруд ба дигар нуқтаи гумрукӣ дар қаламрави худ интиқол дода шаванд, ки дар он ҷо молҳо аз расмиёт гузашта иҷозат дода мешавад.

Моддаи 10 Расмиёти марбут ба воридот, содирот ва транзит

1 Расмиёт ва талаботи ҳуҷҷатгузорӣ

1.1.Бо мақсади то ҳадди имкон кардани ҳолат ва мушкилии расмиёти воридот, содирот ва транзит ва содданамоии талаботҳои ҳуҷҷатгузории воридот, содирот ва транзит ва бо ба инобат гирифтани ҳадафҳои қонунии танзим ва дигар омилҳо, аз қабили вазъияти тағирёфта, маълумоти нави вобаста ва таҷрибаи соҳибкорӣ, техника ва технологияи мавҷуда, таҷрибаи пешоҳанги байналмилалӣ ва саҳми ҷонибҳои манфиатдор, ҳар як Аъзо чунин талаботҳои марбут ба расмиёт ва ҳуҷҷатгузориро аз баррасӣ менамояд ва дар асоси натиҷаҳои баррасӣ, таъмин менамояд, ки чунин талаботҳои нисбат ба расмиёт ва ҳуҷҷатгузорӣ:

а. қабул гарданд ё/ва татбиқ шаванд бо мақсади иҷозати бетаъхир ва анҷом додани расмиёти гумрукӣ;

b. бо чунин усул қабул ё/ва татбиқ шаванд, ки ба кам кардани вақт ва хароҷотҳои риояи онҳо барои тоҷирон ва операторон равона шудаанд;

с. тадбирҳое бошанд, ки то ҳадди имкон камтар тиҷоратро маҳдуд намоянд, дар ҳолате, ки ду ва ё зиёда тадбирҳои дигар барои иҷрои ҳадаф ё ҳадафҳои танзими баррасишаванда мавҷуд мебошанд; ва

dинчунин ҷузъҳои онҳо, набояд бештар аз мўҳлати муқарраршуда татбиқ шаванд.

1.2. Кумита бо ба миён омадани зарурат, бояд тартиби табодули маълумоти марбут ва таҷрибаи беҳтаринро таҳия намояд.

2 Эътирофи нусхаҳо

2.1. Ҳар як Аъзо дар ҳолатҳои мувофиқ, саъй мекунад, ки нусхаҳои қоғазӣ ва электронии ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаеро, ки барои воридот, содирот ва транзит талаб карда мешаванд, эътироф намоянд.

2.2. Дар мавриде, ки мақмоти Аъзо аллакай нусхаи асли чунин ҳуҷҷатро дорад, ҳама дигар мақомоти ин Аъзо, дар мавриде, ки имкон дорад, бояд нусхаи қоғазӣ ё электрониро бар ивази нусхаи асл аз мақомоте, ки дар он нусхаи аст қабул намоянд.

2.3. Аъзо набояд ҳуҷҷати аслӣ ё нусхаи декларатсияи содиротиро, ки ба мақомоти гумрукии Аъзои содиркунанда пешниҳод шудааст, ҳамчун талабот барои воридот талаб намояд11.

3 Истифодаи стандартҳои байналмилалӣ

3.1. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки стандартҳои байналмилалии мувофиқ ё ҷузъҳои онро ба сифати асос барои расмиёт ва тартиби воридот, содирот ё транзит истифода баранд, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар Созишномаи мазкур пешбинӣ шудааст.

3.2. Ба Аъзоён дар доираи имкониятҳои онҳо тавсия дода мешавад, ки дар таҳия ва баррасии мунтазами стандартҳои байналмилалии созмонҳои байналмилалӣ иштирок намоянд.

3.3. Кумита дар сурати зарурат бояд расмиётро барои истифодаи умумии маълумоти марбут ва таҷрибаи пешоҳанг оиди татбиқи стандартҳои байналмилалӣ миёни Аъзоён таҳия намояд. Кумита метавонад ба созмонҳои байналмилалии дахлдор муҳокимаи кори онҳоро пешниҳод намояд. Дар сурати зарурӣ, Кумита метавонад стандартҳои мушаххасро муайян намояд, ки барои Аъзоён аҳамияти махсус доранд.

4 Равзанаи ягона

4.1. Аъзоён бояд барои созмон додан ё фаъолияти равзанаи ягона бояд саъй намоянд, ки ба соҳибкорон имкон медиҳад, ки ҳуҷҷатҳо ва/ё маълумоти дархостшудаи марбут ба воридот, содирот ё транзити молҳоро тавассути нуқтаи ягонаи иҷозатдиҳӣ ба мақомот ё хадамотҳои иштироккунанда пешниҳод намоянд. Баъди санҷиши ҳуҷҷатҳо ва/ё маълумот аз ҷониби мақомот ё хадамотҳои иштироккунанда, натиҷаҳо бояд ба аризадиҳандаҳо тавассути равзанаи ягона сари вақт хабар дода шавад.

4.2. Дар ҳолатҳое, ки ҳуҷҷатҳо ва/ё маълумот аллакай тавассути равзанаи ягона пешниҳод шуда буданд, ҳамон ҳуҷҷатҳо ва/ё маълумот набояд аз ҷониби мақомот ё хадамотҳои иштироккунанда дархост карда шаванд, ба истиснои ҳолатҳои фавқуллода ва дигар ҳолатҳои истисноӣ, ки ба ҳама хабар дода мешаванд.

4.3. Аъзоён ба Кумита оиди ҷузъҳои фаъолияти равзанаи ягона маълумот медиҳанд.

4.4. Аъзоён то ҳадди имкон ва амалишаванда, технологияҳои информатсиониро дар фаъолияти равзанаи ягона истифода мебаранд.

5 Санҷиши пеш аз таҳвил

5.1. Аъзоён набояд санҷиши пеш аз таҳвилро нисбати таснифи тарифӣ ва баҳогузории гумрукӣ талаб намоянд.

5.2. Бе халалдор намудани ҳуқуқҳои Аъзоён оиди истифодаи дигар намудҳои санҷиши пеш аз таҳвил, ки дар банди 5.1 зикр нашудаанд, ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки талаботҳои навро дар истифодаи онҳо ҷорӣ нанамоянд12.

6 Истифодаи брокери гумрукӣ

6.1 Бе халалдор намудани манфиатҳои муҳими сиёсии баъзе Аъзоён, ки нақши махсусро барои брокерҳои гумрукӣ мавриди амал нигоҳ медоранд, аз санаи ба эътибор даромадани созишномаи мазкур Аъзоён истифодаи ҳатмии брокерҳои гумрукиро ҷорӣ намекунанд.

6.2. Ҳар як Аъзо, чораҳои худро оиди истифодаи брокерҳои гумрукӣ огоҳ ва нашр мекунад. Ҳама гуна тағироти минбаъдаи онҳо ба Кумита хабар дода мешавад ва бетаъхир наш карда мешавад.

6.3. Нисбати литсензиякунонии брокерҳоигумрукӣ Аъзоён боядқоидаҳоишаффофваобъективироистифодабаранд.

7. Расмиёти умумии марзӣ ва талаботи ягонаи ҳуҷҷатгузорӣ

7.1 Ҳар як Аъзо тибқи банди 7.2, расмиёти умумии гумрукӣ ва талаботи ягонашударо дар мавриди хуҷҷатгузории иҷозат ва аз расмиётгузаронии молҳо дар ҳамаи қаламрави худ татбиқ мекунад.

7.2 Ҳеҷ дар моддаи мазкур набояд Аъзоро пешгирӣ намояд:

а. Расмиёт ва талабот ба ҳуҷҷатгузории худро вобаста ба хусусият ва намуди молҳо, ё воситаҳои нақлиёти онҳо гуногун намояд.

b. Расмиёт ва талабот ба ҳуҷҷатгузории худро вобаста ба молҳо дар асоси идоракунии хавфҳо гуногун намояд.

с. Расмиёт ва талабот ба ҳуҷҷатгузории худро вобаста ба таъмини қисман ё пурра озод намудан аз боҷҳо ва андозҳои воридотӣ гуногун намояд;

d. пешниҳодвакоркардиэлектронироистифодабарадё

е. расмиёт ва талабот ба ҳуҷҷатгузории худро мутобиқ ба Созишнома оид ба татбиқи чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ гуногун намояд.

8 Молҳое, ки барасмиятдарории гумрукии онҳо рад шудааст

8.1. Дар мавриде, ки молҳое, ки барои воридот пешниҳод шудаанд, аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори Аъзо бо сабаби мутобиқ набудани онҳо ба дастурамалҳои санитарӣ ва фитосанитарии муқарраршуда ё дастурамалҳои техникӣ барои барасмиятдарорӣ рад карда мешаванд, Аъзо бояд, мутобиқи қонунҳо ва дастурамалҳои худ, ба воридоткунанда рухсат медиҳад, ки молҳои радшударо ба дигар ҷо интиқол диҳад ё ба содироткунанда ё дигар шахсе, ки содироткунанда таъин намудааст, баргардонад.

Дар мавриде, ки чунин имкон пешниҳод шудааст, вале воридоткунанда дар мўҳлати муқарраршудаи вақт онро истифода намекунад, мақомоти салоҳиятдор метавонад нисбати чунин молҳо дигар тарзи амалро истифода барад.

9 Воридоти муваққатӣ ва ба расмиятдарории молҳо дар дохил ва берун аз қаламрави гумрукӣ

а. Воридоти муваққатии молҳо

Ҳар як Аъзо бояд имкон диҳад, чӣ тавре, ки дар қонунҳо ва дастурамалҳои он пешбинӣ шудааст, молҳоро ба қаламрави гумрукӣ ворид намояд бо шартан озод намудан, қисман ё пурра аз пардохти боҷҳои гумрукӣ ва андозҳо, агар ин молҳо ба қаламрваи гумрукӣ бо мақсади мушаххас ворид карда шудаанд, барои реэкспорт дар муддати муайян вақт муқарар шудаанд ва ягон тағирот дар онҳо нашудааст, ба истиснои истеҳлоки маъмулӣ ва кам шудан бинобар истифодаи онҳо.

b. Ба расмиятдарории молҳодардохилваберуназ қаламравигумрукӣ

i. Ҳар як Аъзо коркарди молҳоро дар дохил ва беруни қаламрави гумрукӣ бояд иҷозат диҳад, чӣ тавре, ки дар қонунҳо ва дастурамалҳои он пешбинӣ шудааст. Ба молҳое, ки барои коркард берун аз қаламрави гумрукӣ иҷозат дода шудааст, мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Аъзо бо пурра ё қисман озод кардан аз боҷҳои гумрукии воридотӣ ва андозҳои воридотӣ метавонанд реимпорт карда шаванд.

ii. Барои мақсадҳои моддаи мазкур истилоҳи «коркард дар қаламрави гумрукӣ» расмиёти гумрукиро ифода мекунад, ки тибқи он молҳои муайян метавонанд ба қаламрави гумрукӣ бо шартан озод кардан пурра ё қисман аз пардохти боҷҳои гумрукии воридотӣ ва андозҳои воридотӣ, ё барои баргардондани боҷҳои пардохтшуда ҷавобгў аст, дар асоси он, ки чунин молҳо барои истеҳсол, коркард ё таҷдид ва содироти минбаъда таъин шудаанд.

iii.Барои мақсадҳои моддаи мазкур истилоҳи «коркард берун аз қаламрави гумрукӣ» расмиёти гумрукиро ифода мекунад, ки тибқи он, молҳое, ки дар қаламрави гумрукӣ дар муомилоти озод қарор доранд, метавонанд муваққатан барои истеҳсол, коркард ё таҷдид ба хориҷ содирот карда шаванд ва сипас реимпорт карда шаванд.

Моддаи 1 Озод будани транзит

1. Ҳама гуна дастурамалҳо ё расмиёт дар робита ба боркашонии транзитӣ ки аз ҷониби Аъзо ҷорӣ карда шудааст, набояд:

а. мавриди амал нигоҳ дошта шавад, агар вазъиёт ё сабабҳое, ки боиси қабул шудани онҳо буданд, дигар фаъол нестанд, ё агар вазъият ё сабабҳои тағирёфта метавонанд чунон татбиқ шаванд, ки тиҷоратро камтар маҳдуд намоянд.

b. бо чунин усул татбиқ шаванд, ки боркашонии транзитиро ба таври ноаён маҳдуднамоянд.

2. Ситондани хироҷ ва пардохтҳои марбут ба транзит набояд асос барои транзит бошад, ба истиснои пардохтҳобароиборкашонӣёҳамонпардохтҳоекибахароҷотҳоимаъмурие, ки вобаста ба транзит, ё бо арзиши хизматрасонӣ баробар мебошанд.

3. Аъзоён ба қабул ё мавриди амал нигоҳ доштани ҳама гуна маҳдудиятҳои ихтиёрӣ ё ягон чораҳои дигар дар транзит набояд саъй намоянд. Ин бе халалдор намудани муқаррароти миллии амалкунанда ё оянда, қарордодҳои дуҷониба ё бисёрҷониба, ки ба танзими нақлиёт мутобиқи қоидаҳои СУС дахл дорад, амалӣ карда мешавад.

4. Ҳар як Аъзо ба молҳое, ки бо транзит қаламрави ягон Аъзои дигарро убур мекунанд, низоми на камтар мусоид бояд пешниҳод намояд, аз он низоме, ки ба ин молҳо дода мешуд, агар онҳо аз макони баромад то макони расидан, бе убури қаламрави чунин дигар Аъзо интиқол дода мешуданд.

5. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки барои боркашонии транзитӣ инфраструктураи пурра алоҳидаро таъмин намоянд.

6. Расмиёт, талабот ба ҳуҷҷатгузорӣ ва назорати гумрукии марбут ба боркашонии транзитӣ, набояд мушкил бошад назар ба он, ки зарур аст барои:

а. муайян кардани молҳо ва

bтаъмини иҷрои талаботҳои марбут ба транзит.

7. Баъд аз он, ки молҳо зери расмиёти транзит қароргирифтандваазмаконибаромадиҷозат барои боркашониро дар қаламравиАъзогирифтанд, аз молҳо ягон намуд пардохтҳоигумрукӣситонданамешавандёмавриди таъхири беасос ё маҳдудиятқарорнамегирандто вақтекионҳотранзитихудротомаконирасидандарқаламравиинАъзоанҷомнадиҳанд.

8. Аъзоён нисбат ба молҳои транзитӣ танзими техникӣ ва расмиёти тасдиқи мутобиқатро тибқи моҳияти Созишнома оид ба монеаҳои техникӣ дар савдо татбиқ наменамоянд.

9. Аъзоён пешниҳод ва коркарди пешакии ҳуҷҷатҳо ва маълумоти транзитиро то расидани молҳо пешбинӣ ва таъмин менамоянд.

10. Ҳамин, ки таҳвили транзитӣ ба дидбонгоҳи гумрукӣ дар баромад аз қаламрави Аъзо расид, ин дидбонгоҳ ба таври фаврӣ амалиётҳои транзитиро дар ҳолати иҷрои ҳамаи талаботҳои транзитӣ қатъ менамояд.

11.1. Дар мавриде, ки Аъзо барои боркашонии транзитӣ кафолатро дар шакли замонат, пасандоз ё дигар воситаи пулӣва ғайрипулӣ13талабменамояд,чунинкафолатбоядбо таъмини иҷроиўҳдадориҳоимувофиқигумрукиимарбутбаинборкашониитранзитӣ маҳдудбошад.

11.2. Ҳамин, ки Аъзо муайян кард, ки талаботҳои транзитии он қонеъ карда шудаанд, кафолат бояд бетаъхир бардошта шавад.

11.3. Ҳар як Аъзо бояд мутобиқ ба қонунҳо ва дастурамалҳои худ, кафолати пурраро иҷозат диҳад, ки амалиётҳои якчандкаратаро барои ҳамон як операторон дарбар мегиранд ё дароз кардани мўҳлати кафолат бе қатъ кардани эътибори он барои таҳвилҳои минбаъда.

11.4. Ҳар як Аъзо бояд маълумотеро, ки барои муайян кардани кафолат истифода мешавад, инчунин кафолатҳои яккарата ва агар имкон бошад, кафолати марбут ба амалиётҳои бисёркаратаро дастраси умум гардонад.

11.5. Ҳар як Аъзо метавонад истифодаи мушоияти гумрукиро барои боркашонии транзитӣ танҳо дар мавридҳои марбут ба дараҷаи баланди хавф талаб намояд ё агар риояи қонунҳо ва даструамалҳои гумрукии он тавассути истифодаи кафолат наметавонад таъмин карда шавад.

12. Аъзоён бо мақсади густариш додани озодии транзит бояд ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ бо якдигар саъй намоянд. Чунин ҳамкорӣ метавонад дарбар гирад, лекин маҳдуд намешавад ба:

iпардохтҳо;

iiрасмиёт ва талаботҳои қонунгузорӣ; ва

iiiфаъолияти амалии низомҳоитранзитӣ.

13. Ҳар як Аъзо саъй мекунад, ки ҳамоҳангсози миллӣ оид ба транзитро таъин намояд, ки ба он ҳамаи дархостҳо ва пешниҳодҳо аз дигар Аъзоён ирсол карда мешавад, ки ба фаъолияти самараноки амалиётҳои транзитӣ иртибот доранд.

12 Ҳамкории мақомоти гумрукӣ

1 Тадбирҳои мусоидат ба риояи ўҳдадориҳо ва ҳамкорӣ

1.1. Аъзоён бо он ризоанд, ки муҳим аст таъмин намоянд, ки соҳибкорон аз риояи ўҳдадориҳои худ бохабар бошанд, ба риояи ихтиёрии ўҳдадориҳо мусоидат карда шавад, то ин, ки воридоткунандагон мустақилона иштибоҳи худро бартараф намоянд бе пардохти ҷарима дар ҳолатҳои мувофиқ ва тадбирҳо барои риояи ўҳдадориҳо татбиқ карда шаванд, бо ҷорӣ кардани тадбирҳоиқатъитарнисбатбаонсоҳибкоронеки ўҳдадориҳоро риоя намекунанд14.

1.2. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки оиди таҷрибаи беҳтарин дар танзими риояи талаботҳои гумрукӣ, инчунин тавассути Кумита оид ба мусоидат ба савдо табодули ахбор намоянд. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки дар бахши дастгирии техникӣ ё мудирият барои маъмурияти тадбирҳои марбут ба риояи ўҳдадориҳо ва тақвияти самаранокии онҳо ҳамкорӣ намоянд.

2 Табодули ахбор

2.1 Тибқи дархост ва вобаста ба муқаррароти моддаи мазкур, Аъзоён, чи тавре, ки дар банди b ва/ё cмуқаррар шудааст, бояд табодули ахбор намоянд бо мақсади тафтиши декларатсияи воридотӣ ва содиротӣ дар мавридҳои мушаххас, дар мавриде, ки заминаҳои кифоя вуҷуд доранд, ки боиси шубҳаи дурустӣ ва дақиқ будани декларатсия мешавад.

2.2. Ҳар як Аъзо бояд Кумитаро оиди ҷузъҳои маркази тамос барои табодули чунин ахбор огоҳ намояд.

3 Санҷидани дурустии маълумот

Аъзо бояд маълумотро танҳо баъд аз анҷом додани расмиёти тафтиши марбут ба декларатсияи воридотӣ ё содиротӣ ва баъд аз санҷиши маълумоти дастрас, ки ба ҳолати мазкур иртибот дорад, дархост намояд.

4 Дархост

4.1. Аъзои дархосткунанда ба Аъзои дархостшаванда тавассути воситаи қоғазӣ ё электронӣ дар забони мутақобилан тасдиқкарадашудаи СУС ё дигар забон дархостихаттӣ мекунад, оиди:

а. моҳияти масъала, бо иловаи маълумоти дахлдор ва дастрас оиди рақами силсилавии декларатсияи содиротӣ, ки ба декларатсияи мувофиқи воридотӣ мутобиқ аст;

b. сабаб, ки тибқи он Аъзои дархосткунанда чунин маълумот ё санадро талаб мекунад ва инчунин ном ва суроғаи шахсоне, ки ба онҳо дархост дахл дорад, агар онҳо маълум бошанд;


с. дар мавридҳое, ки тибқиталабиАъзои дархостшудатақозомешавад,дурустиимаълумотро дар мавридҳоизарурӣ тасдиқ намояд15;

dмаълумот ё санадҳоидархостшаванда;

eмаълумот оиди идорае, ки дархостро ирсол намудааст;

f. истинод ба муқаррароти низоми қонунгузорӣ ва ҳуқуқии миллии Аъзои дархосткунанда, ки ҷамъ кардан, ҳифз, истифода, ошкор, маҳфуздорӣ ва ҳуқуқи истифодаи маълумоти махфӣ ва ахбори шахсиро танзим менамояд.

4.2. Агар Аъзои дархосткунанда ягон аз талаботи зербанди 4.1 иҷро карда натавонад, Аъзо бояд онро дар дархости худ мушаххас намояд.

5 Ҳифз ва махфият

5.1 Аъзои дархосткунанда бояд вобаста ба банди 5.2:

а. ҳамаи маълумот ва ҳуҷҷатҳоро, ки азҷонибиАъзоидархостшудапешниҳодшудаанддармахфияти қатъӣнигоҳ дорад ва то ҳаддиимкончунинсатҳи ҳифзвамахфиятки дар доираи низоми қонунгузорӣваҳуқуқииАъзоидархостшуда пешниҳодмешавад, таъмин намояд, чӣ тавре, ки дар бандҳои6.1.b ва 6.1.c баён шудааст;

bмаълумотро танҳобамақомотигумрукие,кибевоситабамасъалаибаррасишавандамуносибат доранд, пешниҳод намоянд ва ахбор ва санадҳоро танҳо барои мақсадҳое, ки дар дархост баён шудаанд, истифода намоянд, то мавриде, ки Аъзои дархостшуда ба дигар ризогии худро ба таври хаттӣ пешниҳод нанамояд.

с. маълумот ва санадҳоро бе иҷозати хаттии бевоситаи Аъзои дархостшуда ошкор нанамояд;

d. ягон маълумот ё санадҳои тасдиқнашударо аз Аъзои дархостшуда ба сифати омили асосӣ барои ҳаллишубҳадарҳамагунамавридистифоданабарад;

е. ҳама шартҳоимарбутба ҳолатҳоимушаххасрориоянамоядкиазҷониби Аъзои дархостшуда вобаста ба ҳифзваистифодаимаълумотимахфӣваахборишахсӣпешниҳодшудаанд ва

f. инчунин, тибқи дархост, Аъзои дархостшударо оиди ҳамагунақарорҳоваамалҳоимарбутбамасъалаимушаххас ҳамчуннатиҷаи маълумот ва санадҳоипешниҳодшудаогоҳ намояд.

5.2. Аъзои дархосткунанда эҳтимол аст, ки мутобиқи низоми қонунгузорӣ ва ҳуқуқии худ ягон аз зербандҳои 5.1. иҷро карда натавонад. Дар ин маврид, Аъзои дархосткунанда бояд инро дар дархости худ мушаххас намояд.

5.3. Аъзои дархосткунанда бояд нисбат ба ҳама дархост ва санҷиши маълумот, ки мутобиқи банди 4 қабул шудааст, ҳадди имкон ҳамон сатҳи ҳифз ва махфиятро риоя намояд, ки Аъзои дархостшуда нисбат ба чунин маълумоти худ риоя мекунад.

6. Пешниҳод намудани ахбор

6.1. Вобаста ба муқаррароти моддаи мазкур, Аъзои дархостшуда бояд ба таври фаврӣ:

а. ба таври қоғазӣ ё хаттӣ ҷавоб ирсол намояд;

bмаълумоти мушаххасро пешниҳод намояд, чи тавре, ки дар декларатсияи воридотӣ ва содиротӣ, ё декларатсия баён шудааст, то он дараҷае, ки имкон дорад, бо шарҳи сатҳи ҳифз ва махфият, ки аз Аъзои дархосткунанда тақозо мешавад.

с. тибқи дархост, маълумоти мушаххасро пешниҳод намояд, чи тавре, ки дар дар ҳуҷҷатҳои минбаъда ё ҳуҷҷатҳои вобаста ба декларатсияи воридотӣ ва содиротӣ баён шудаанд, то он дараҷае, ки он дастрас мебошад, борхат, варақаи борпеч, сертификати кишвари истеҳсол, коносамент, дар он шакле, ки онҳо пур карда шуда буданд, қоғазӣ ё электронӣ бо шарҳи сатҳи ҳимоя ва махфият, ки аз ҷониби Аъзои дархосткунанда тақозо мешавад;

d. тасдиқ намояд, ки ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда – нусхаҳои асл мебошанд;

е. Маълумотро пешниҳод намояд ё ба таври дигар ба дархост ҷавоб диҳад, ҳадди имкон дар давоми 90 рўз баъд аз санаи дархост.

6.2. Аъзои дархостшуда метавонад мутобиқи низоми қонунгузори ва ҳуқуқии худ то пешниҳоди маълумот талаб намояд, ки маълумоти мушаххас ба сифати далел дар тафтишоти ҷиноӣ, тафтишоти судӣ ё тафтишоти ғайригумрукӣ бе иҷозати хаттии Аъзои дархостшуда истифода нашавад. Агар Аъзои дархосткунанда ин талаботҳоро иҷро карда натавонад, вай бояд онро дар дархости худ мушаххас намояд.

7 Мавқуф гузоштан ё рад кардани дархост

7.1. Аъзои дархостшуда метавонад пешниҳоди маълумотро пурра ё қисман мавқуф ё рад намояд ва мувофиқан оиди сабабҳи он Аъзои дархосткунандаро огоҳ намоянд:

а. ин амал хилофи манфиатҳои давлатӣ мебошад, чи тавре, ки дар низоми қонунгузорӣ ва ҳуқуқии Аъзои дархостшуда баён шудааст.

bнизоми қонунгузорӣ ва ҳуқуқии Аъзои дархостшуда ба пешниҳоди маълумот иҷозат намедиҳад. Дар ин маврид, Аъзои дархостшуда ба Аъзои дархосткунанда нусхаи чунин муқарраротро пешниҳод мекунад.

с. пешниҳоди маълумот, татбиқи қонунгузориро душвор мегардонад, ё ба дигар тарз ба тафтишот, кофтуков ё баррасии маъмурӣ ё судӣ мудохила мекунад.

d. розигии воридкунанда ё содиркунанда мутобиқи низоми қонунгузорӣ ва ҳуқуқӣтақозо мешавад, ки ҷамъ кардан, ҳифз, истифода, ошкор, маҳфуздорӣ ва ҳуқуқи истифодаи маълумоти махфӣ ва ахбори шахсиро танзим менамояд ва чунин ризоият дода нашудааст.

е. дархост барои маълумот баъд аз итмоми мўҳлате, ки қонунгузории Аъзои дархостшуда барои нигоҳ доштани санадҳо муқаррар кардааст, гирифта шудааст.

7.2. Дар мавриди бандҳои 4.2, 5.2 ё 6.2 иҷрои чунин дархост ба салоҳдиди Аъзо вогузор карда мешавад.

8. Амали мутақобила

Агар Аъзои дархосткунанда дар он ақидааст, ки вай дар ҳолати дархост аз ҷониби Аъзои дархостшуда чунин дархостро иҷро карда наметавонад, ё ки Аъзои дархосткунанда ҳоло Моддаи мазкурро истифода нанамудааст, вай бояд ин далелро дар дархости худ зикр намояд. Қонеъ гардондани чунин дархост ба салоҳдиди Аъзои дархостшуда вогузор карда мешавад.

9 Мушкилоти маъмурии иҷрои дархост

9.1. Аъзои дархосткунанда хароҷотҳои манбавӣ ва молиявиеро, ки ба дўши маъмурияти Аъзои дархостшуда вобаста ба иҷрои дархост вогузор мешавад, бояд ба инобат гирад. Аъзои дархосткунанда бояд таносуби манфиатҳои буҷети худро дар дархости мазкур ва саъю талошҳоеро, ки Аъзои дархостшуда барои пешниҳоди дархост мекунад, бояд ба инобат гирад.

9.2. Агар Аъзои дархостшуда шумораи иҷронашавандаи дархостҳоро мегирад, ё аз як ё шумораи бештари Аъзоҳои дархосткунанда дархост барои пешниҳоди маълумоти ҳаҷмаш аз имкони иҷро берунро мегирад, Аъзои дархостшуда метавонад аз як ё шумораи бештари Аъзоҳои дархосткунанда оиди афзалиятҳо оиди ҳудуди амалӣ дар доираи имкониятҳои маҳдуд талаб намояд. Дар ҳолатиҷой надоштани қароримутақобила, иҷрои чунин дархостҳо ба салоҳдиди Аъзои дархостшуда вобаста ба натиҷаҳои афзалиятгузории худи он вогузор карда мешавад.

10 Маҳдудиятҳо

Аз Аъзои дархостшуда талаб карда намешавад, ки:

а. шакли декларатсия воридотӣ ва содиротии ё расмиёти худро тағир диҳад;

b. дигар санадҳоро, ғайразонекибодекларатсияиворидотӣ ё содиротӣпешниҳодшудаандчитаврекидарбанди6 с муқарраршудааст,талабнамояд;

с. дархост барои гирифтани маълумот намояд;

d. мўҳлати нигоҳдории чунин ахборро тағир диҳад;

е. ҳуҷҷатгузории қоғазиро дар ҳолате ҷорӣ намояд, ки аллакай усули электронӣ ҷорӣ шудааст;

f. маълумотро тарҷума намояд;

g. аниқ будани маълумотро санҷад;

h.чунин маълумотро пешниҳод намояд, ки метавонад ба манфиати қонунии корхонаҳои давлатӣ ё хусусӣ зиён расонад.

11 Бе иҷозат истифода ва ошкор намудан

11.1. Дар мавриди вайрон кардани шартҳои истифода ё ошкор намудани маълумоте, ки мутобиқи моддаи мазкур ба даст оварда шудааст, Аъзои дархосткунандае, ки маълумотро гирифтааст, бояд бетаъхир ҷузъиёти чунин истифода ё ошкор намудани беиҷозатро ба Аъзои дархостшуда маълум намояд, ки чунин маълумотро пешниҳод намудааст, ва:

a. тадбирҳои заруриро барои бартараф намудани вайро намудани қоида андешад;

b. тадбирҳои заруриро барои бартараф намудани вайро намудани қоида дар оянда андешад; ва

c. оиди тадбирҳое, ки мутобиқи зербанди a. ва b. андешида мешаванд, Аъзоро огоҳ намояд.

11.2. Аъзои дархостшуда метавонад ўҳдадориҳои худро дар назди Аъзои дархосткунанда дар доираи Моддаи мазкур то татбиқ намудани чораҳое, ки дар банди 11.1. зикр шудаанд, қатъ намояд.

12 Созишномаҳои дуҷониба ва минтақавӣ

12.1. Ҳеҷ дар моддаи мазкур набояд Аъзоро пешгирӣ намояд аз аъзо шудан ба ё давом додани созишномаҳои дуҷониба, бисёрҷониба ё минтақавӣ оид ба пешниҳод ва табодули маълумот ва ахбори гумрукӣ, инчунин дар асоси бехатар ва бетаъхир аз қабили автоматикунонидашуда, ё сари вақт то расидани таҳвил.

12.2. Ҳеҷ дар моддаи мазкур набояд чунин шарҳ дода шавад, ки тақозо мешавад, ки ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои Аъзо дар доираи созишномаҳои дуҷониба, бисёрҷониба ё минтақавӣ ё танзими табодули маълумот ва ахбори гумрукӣ дар доираи дигар чунин созишномаҳо тағир дода шавад.

Моддаи 13 Механизмҳои институтсионалӣ

  1. Ҳамин тариқ Кумита оид ба мусоидат ба савдо созмон дода мешавад.

  2. Кумита бояд барои иштирок барои ҳамаи Аъзоён кушода бошад ва раиси худро интихоб намояд. Кумита дар мавриди зарурат даъват карда мешавад, чи тавре, ки дар муқаррароти мувофиқи он пешбинӣ шудааст, вале на камтар аз як маротиба дар як сол, бо мақсади фароҳам овардани шароит барои Аъзоён доир намудани машварат оиди ҳама гуна масъалаҳое, ки ба фаъолияти Созишномаи мазкур ё татбиқи мақсадҳои он иртибот дорад. Кумта ўҳдадориҳоеро, ки ба зиммаи он мутобиқи Созишномаи мазкур ё аз ҷониби Аъзоён вогузор карда шудаанд, иҷро мекунад. Кумита қоидаҳои расмиёти худро мустақилона созмон медиҳад.

  3. Кумита метавонад чунин мақомоти ёридиҳандаро созмон диҳад, ки метавонад ба онҳо зарурат пайдо шавад. Ҳама чунин мақомот ба Кумита ҳисобот медиҳанд.

  4. Кумита бояд расмиёт таҳия намояд барои пешниҳоди маълумоти марбут ба Аъзоён ҳангоми пайдо шудани зарурат.

  5. Кумита бояд бо дигар созмонҳои байналмилалӣ дар бахши мусоидат ба савдо аз қабили Созмони ҷаҳонии гумрук бо мақсади гирифтани тавсияҳои муфид барои татбиқ ва маъмурияти Созишномаи мазкур ва барои ҷилавгирӣ аз такрори дубораи саъю талош дар робитаи зич бошад. Бо ин мақсад, Кумита метавонад намояндагони чунин созмонҳо ва сохторҳои фаръии онро таклиф намояд, барои:

а. иштирок дар ҷаласаҳои Кумита; ва

b. муҳокимаи масъалаҳои мушаххас, ки ба татбиқи Созишномаи мазкур марбут мебошанд.

1.6. Кумита фаъолият ва татбиқи Созишномаи мазкурро ҳар 4 сол баъд аз ба эътибор даромадани он ва сипас мунтазам мавриди таҳлил қарор медиҳад.

1.7. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки дар Кумита вобаста ба ба татбиқ ва истифодаи Созишномаи мазкурро масъалагузорӣ намоянд.

1.8. Кумита бояд муҳокимаҳои мушаххасро байни Аъзоён оид ба масъалаҳои мушаххаси Созишномаи мазкур бо мақсади ба таври фаврӣ ба даст овардани қарори мутақобилан қонеъкунанда дастгирӣ ва осон намояд.

2 Кумитаи миллӣ оид ба мусоидат ба савдо

Ҳар як Аъзо бояд кумитаи миллӣ оид ба мусоидат ба савдоро созмон диҳадва/ё фаъолияти ҷории онро дастгирӣнамояд ё механизми амалкунандаро барои мусоидат ба ҳамоҳангсозӣвататбиқимуқарраротиСозишномаимазкур таъин намояд.

ҚисмиII

Муқаррароти низоми махсус ва мухталиф барои кишварҳои тараққикунанда ва камтар тараққикарда

  1. Принсипҳои асосӣ

1.1 Муқарраротекидарбандҳои 1-12 СозишномаимазкурбаёнёфтаандазҷонибиАъзоён-мамлакатҳоитараққикунандавакамтартараққикардамутобиқиқисмимазкуртатбиқ кардамешавандкиондаршартҳоеки дар Замимаи DСозишномаи қолабиииюли 2004 сол (WT/L/579) ва банди 33 ва дар Замимаи У, Эъломияи ҲонгКонгивазирон (WT/MIN(05)/DEC) ҳамоҳангшудаандасосмеёбад.

1.2. Кўмак ва дастгирӣ барои рушди имконияти16 Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ва камтар тараққикарда бояд пешниҳод карда шавад, бо мақсади мадад намудан ба онҳо дар татбиқи муқаррароти Созишномаи мазкур вобаста ба хусусияти онҳо ва доираи амал. Дараҷа ва мўҳлати татбиқи муқаррароти Созишномаи мазкур бояд аз имкониятҳои татбиқи муқаррарот аз ҷониби Аъзо-Мамлакатҳои тараққикунанда ва нисбатан тараққикарда вобаста бошад. Дар мавриде, ки Аъзо-мамлакати тарақикунанда ва нисбатан тараққикарда соҳиби имконияти зарурӣ намебошанд, татбиқи муқаррароти дахлдор то он вақт талаб карда намешавад, ки мамлакатҳои мазкур имконияти худро дар татбиқи муқаррарот тақвият надиҳанд.

1.3. Аъзо-Мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикардавобастабарушдифардии худ, талаботҳоимолиявӣ ва тиҷоратиихуд, ё имкониятҳоимаъмурӣваинститутсионалиихуд ўҳдадориҳоробазиммамегиранд.

1.4. Принсипҳои мазкур тавассути муқаррароткидар ҚисмиII баён шудаанд, татбиқкардамешаванд.

2 Дараҷаи ўҳдадориҳо

2.1 Се дараҷаи ўҳдадориҳо вуҷуд дорад:

а. Категория А муқарраротеро дарбар мегирад, ки Аъзо-Мамлакати тараққикунанда ё Аъзо-Мамлакати нисбатан камтар тараққикарда азм мекунанд, ки онро баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур иҷро намоянд, ё дар мавриди Аъзо-Мамлакати нисбатан камтар тараққикарда дар давоми як сол баъди ба эътибор даромадан, чӣ тавре, ки дар банди 3 пешбинӣ шудааст.

b. Дараҷаи В муқарраротеро дарбар мегирад, ки ки Аъзо-Мамлакати тараққикунанда ё Аъзо-Мамлакати нисбатан камтар тараққикарда азм мекунанд, ки онро баъд аз анҷоми мўҳлати гузариши баъди ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур иҷро намоянд, чӣ тавре, ки дар банди 4 пешбинӣ шудааст.

с. Дараҷаи C муқарраротеро дарбар мегирад, ки ки Аъзо-Мамлакати тараққикунанда ё Аъзо-Мамлакати нисбатан камтар тараққикарда азм мекунанд, ки онро баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур иҷро намоянд ва андўхтани имконияти кофиро тавассути пешниҳоди кўмак ва дастгирии тақвияти имконият тақозомекунад, чӣ тавре, ки дар банди 4 пешбинӣ шудааст.

2.2. Ҳар як Аъзо-Мамлакати тараққикунанда ё Аъзо-Мамлакати нисбатан камтар тараққикардабатаври мустақилонадарасосифардӣмуқарраротродардоираидараҷаиАВваСмуайянваиловамекунад.

3 Огоҳ намуданвататбиқиўҳдадориҳоидараҷаи А

3.1. Баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, ҳарякАъзо-мамлакатитараққикунандаўҳдадориҳоидараҷаи А худро иҷроменамояд. Ўҳдадориҳоимазкуркидардараҷаи А мушаххас шудаанд, қисмиҷудонашавандаиСозишномаимазкурмешаванд.

3.2. Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардаметавонадКумитарооидиўҳдадориҳоекиондардараҷаи А муқарраркардааст, дар давоми сол огоҳ намоядбаъдазбаэътибордаромаданиСозишномаи мазкур. Ҳар як ўҳдадорие, ки Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда дар дараҷаи А мушаххас кардааст, қисмиҷудонашавандаи ҳаминСозишнома мешавад.

4 Огоҳ кардан оиди мўҳлатҳоиниҳоиитатбиқ намуданидараҷаи В ва дараҷаиС

4.1. Вобаста ба муқарраротекиАъзо-мамлакатҳоитараққикунандадардараҷаи А мушаххас накарданд, Аъзо метавонад татбиқромутобиқираванде,кидарбандимазкурбаёншудаастмавқуфгузорад.

МуқарраротимарбутбаАъзо-мамлакатитараққикунанда дараҷаиВ

а. Баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, ҳарякАъзо-мамлакатитараққикунандаКумитаро оиди ўҳдадориҳоекиондардарарҷаи В мушаххас кардааст ва оиди мўҳлатҳоитахминиииҷроионҳоогоҳ мекунад17.

b. На дертар аз як соли баъди ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, ҳар як Аъзо-мамлакати тараққикунанда Кумитаро оиди мўҳлатҳоиниҳоиииҷроиўҳдадориҳои дараҷаи В огоҳ мекунадАгар Аъзо-мамлакати тараққикунанда пеш аз анҷоми мўҳлатиниҳоӣ ба он ақидаасткибавай мўҳлатииловагӣ барои огоҳкарданисанаҳоимушаххасзарурастАъзометавонадбаКумитаоидидарозкарданимўҳлат дархост ирсол намояд.

Муқаррароти марбут ба Аъзо-мамлакати тараққикунанда дараҷаиС

с. Баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, ҳарякАъзо-мамлакатитараққикунанда Кумитаро оиди ўҳдадориҳоекиондардарарҷаи С мушаххас кардааст ва оиди мўҳлатҳоитахминиииҷроионҳоогоҳ мекунад. Бо мақсадишаффофият,огоҳномаҳоипешниҳодшудамаълумотрооидикўмаквадастгирӣбомақсадирушдиимконияткиАъзобароитатбиқ талабмекунаддарбармегирад18.

d. Дар давоми як соли баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунандаваАъзоён-донорҳоимарбутбобаинобатгирифтаниқарордодҳоиамалкунандаогоҳномаҳомутобиқибанди 10.1 вамаълумоте,китибқизербандис. дар боло пешниҳодшудаастбаКумитаоиди қарордодҳоиҷорӣ ё басташуда, ки барои пешниҳоди кўмак ва дастгирӣбомақсадирушдиимконият,бароитатбиқиўҳдадориҳоидараҷаиСзарурмебошанд маълумот ирсол менамоянд19. Аъзо-мамлакати тараққикунандабетаъхирКумитарооидичунин қарордодҳоогоҳмекунад. Кумита инчунин донорҳоерокиАъзонестандтаклиф менамояд, ки онҳооиди қарордодҳоиамалкунандаёбасташуда маълумот пешниҳоднамоянд.

е. Дар давоми 18 моҳи баъд аз санаи пешниҳодимаълумотки дар зербанди 4.1d.пешбинӣ шудааст, Аъзоён-донорон ва , Аъзоён-мамлакатҳоитараққикунандаКумитарооидипешрафт дар таъмини кўмак ва дастгирӣ огоҳмекунанд. Ҳаряк Аъзо-мамлакати тараққикунандадарҳамонмавридоидирўйхатимўҳлатҳоиниҳоиииҷрои ўҳдадориҳохабармедиҳад.

4.2. Вобаста ба муқаррароте, ки онро Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардадардараҷаи А мушаххас накардааст, Аъзоён-мамлакатҳоинисбатантараққикардаметавонандмўҳлатитатбиқромутобиқитартибе,кидарбандимазкурбаёншудаастдарознамоянд.

МуқарраротимарбутбаАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардадараҷаиВ

а.На дертар аз як сол баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардаКумитарооидиўҳдадориҳоидараҷаиВ ва мўҳлати ниҳоиииҷрои он огоҳ мекунадбоназардоштишартҳоекибарои Аъзоён-мамлакатҳоинисбатантараққикардапешниҳодмешаванд.

b. На дертар аз ду сол баъд аз санаи огоҳнома, ки дар зербанди а қайдкардашудааст, ҳар як Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардаКумитаро оиди тасдиқиўҳдадориҳоибазиммагирифташудавамўҳлати иҷрои онҳоогоҳ мекунадАгарАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардабаонақидаастки ба вай мўҳлати иловагӣ барои огоҳ карданисанаҳоимушаххасзарураст,АъзометавонадбаКумитаоидидарозкардани мўҳлат дархост ирсол намояд.

МуқарраротимарбутбаАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардадараҷаиС

с. Бо мақсади таъмини шаффофият ва соддагардонии қарордодҳободонорон,яксолбаъдазбаэътибордаромаданиСозишномаимазкур ҳарякАъзо-мамлакатинисбатантараққикардаКумитарооидиўҳдадориҳоихуддардараҷаи С огоҳмекунадбоназардоштишартҳоито ҳаддиимконтағирдодашавандабарои Аъзоён-мамлакатҳоинисбатанкамтар тараққикарда.

dЯк сол баъд аз санае, ки дар зербанди с дар боло мушаххас шудааст, Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда маълумотро оиди кўмак ва дастгирӣбарои рушди имконият, ки Аъзо барои иҷроиўҳдадориҳодархостмекунад,пешниҳодмекунанд20.

е. Дар давоми як соли баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардава Аъзоён-донорҳои марбут, бо ба инобат гирифтани қарордодҳои амалкунанда, огоҳномаҳо мутобиқи банди 10.1 ва маълумоте, ки тибқи зербанди с. дар боло пешниҳодшудаастбаКумитаоидиқарордодҳоиҷорӣ ё басташуда, ки барои пешниҳодикўмаквадастгирӣбомақсадирушдиимкониятбароитатбиқиўҳдадориҳоидараҷаиСзарурмебошанд, маълумот ирсол менамоянд21. Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда бетаъхир Кумитаро оиди чунин қарордодҳоогоҳ мекунад.КумитаинчуниндонорҳоерокиАъзонестандтаклифменамоядкионҳооидиқарордодҳоиамалкунандаёбасташуда маълумот пешниҳоднамоянд.

f. Дар давоми 18 моҳи баъд аз санаи пешниҳоди маълумот, ки дар зербанди 4.2е.пешбинӣ шудааст, Аъзоён-донорон ва Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикардаКумитаро оиди пешрафт дар таъмини кўмак ва дастгирӣ огоҳ мекунанд. Ҳар як Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардадарҳамонмавридоидирўйхатимўҳлатҳои ниҳоиииҷроиўҳдадориҳоихудмаълумотмедиҳад.

4.3. Аъзоён-мамлкатҳои тараққикунандаванисбатанкамтартараққикарда,кидарпешниҳодимўҳлатҳоиниҳоиииҷрои ўҳдадориҳодардавомимўҳлатҳоимуқарраршудакидарбандҳои 4.1 ва 4.2 баёншудаандбамушкилот дучор шудаанд, бинобар набудани дастгирӣазҷонибидоноронёнабуданипешрафтдарсамтипешниҳодикўмаквадастгирӣ,боядКумитаро ҳарчӣбарвақттарпешазинтиҳоионмўҳлатҳоимуқарраршудаогоҳнамоянд. Аъзоён барои ҳамкорӣдарсамтикўмакбарои ҳалли чунин мушкилот ризо мебошанд, бо назардошти мавридҳоимушаххасвамушкилотимахсус,кибаонҳоАъзоёндучормешавандКумитадарҳолатизарурӣбароибартарафнамуданимушкилоттадбирҳомеандешадинчунин,дармавридизарурат, тавассути дарозкарданимўҳлатимуқарраршуда барои Аъзои дахлдор, барои огоҳ намуданимўҳлатҳоиниҳоиион.

4.4. Се моҳ пеш аз мўҳлати ниҳоӣкидарбандҳои 4.1bё 4.2e. баён шудааст, ё дар мавриди Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда дар банди 4.2 bва 4.2 f., Котибот бояд Аъзоро ёдрас намояд, агар Аъзои мазкур оиди мўҳлатҳоиниҳоиииҷрои ўҳдадориҳоидараҷаиВваС огоҳ нанамояд.Агар Аъзо банди 4.3 ё банди 4.1b татбиқнанамояд, ё дар мавриди Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда банди 4.2b мўҳлатро дароз намуда ва ҳоло ҳам оиди мўҳлатҳои ниҳоиииҷрои ўҳдадориҳои худ хабар надодааст, Аъзо бояд ўҳдадориҳоро дар давоми як соли баъди мўҳлати ниҳои муқарраршуда, ки дар бандҳои 4.1b ё банди 4.1е баён шудааст, иҷро намояд, ё дар мавриди Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда тибқибанди 4.2b ё 4.2f, ё, ки тибқи банди 4.3 дароз карда шудаанд.

4.5. На дертар аз 60 рўз баъд аз санаи огоҳ кардан оиди мўҳлатҳоиниҳоиииҷроиўҳдадориҳои марбут ба дараҷаиВваС тибқибандҳои4.1, 4.2 ё 4.3, Кумита замимаҳое, ки санаи мушаххаси ҳарякАъзоро доир ба иҷрои ўҳдадориҳоимарбутбадараҷаиВваСдарбар мегирад, ба инобат мегирад, инчунин ҳамагунасанаҳоекидардоираибанди4.4 муқарраршудаандбаинвасилаинзамимаҳоро қисмиҷудонашавандаиСозишномаи мазкур менамояд.

5 Механизми огоҳиипешакӣ: Дароз кардани мўҳлатитатбиқимуқарраротидараҷаиВваС

5.1

а.Аъзоён-мамлкатҳои тараққикунанда ва нисбатан камтар тараққикарда, ки дар иҷрои ўҳдадориҳоидараҷаиВёС дар мўҳлатҳои ниҳоиекимутобиқи бандҳои 4.2b ва 4.2e муқаррар шудаанд, ба мушкилот дучор шудаанд, ё дар мавриди Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардамутобиқибандҳои 4.2b ва 4.2f, бояд Кумитаро огоҳ намоянд. Аъзоён-мамлкатҳои тараққикунандаКумитаронадертараз120 рўзтоанҷом ёфтани санаи иҷроитатбиқ огоҳ менамояд. Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардаКумитаронадертараз 90 рўзточунинсана огоҳ менамояд.

b. Огоҳномаҳое, ки ба Кумита ирсол мешаванд, санаи нав, ки то фаро расидани онАъзо-мамлакати тараққикунанда ва Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда азм доранд, ки ўҳдадории мушаххасро иҷро менамоянд. Дар огоҳнома инчунин сабабҳои таъхир дар иҷрои ўҳддориҳо баён карда мешавад. Сабабҳои мазкур метавонад ниёз барои кўмак, ки пештар пешбинӣ нашуда буд ё кўмаки иловагиро барои рушди имконият дарбар гирад.

5.2. Дар мавриде, ки дархости Аъзо-мамлакати тараққикунандаоидимўҳлатииловагӣбарои иҷроиўҳдадориҳоаз 18 моҳ зиёднестёдархости Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда оиди мўҳлатииловагӣ аз 3 сол зиёд нест, Аъзо-мамлакати дархосткунанда ба ин мўҳлатииловагӣ бидуни ягон амал аз ҷонибиКумита ҳуқуқдорад.

5.3. Дар мавриде, ки Аъзо-мамлакати тараққикунандаёАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардабаонақидаанд,киАъзобамўҳлатизиёдтаразмўҳлатимаротибаиаввалниёздорадчитавре, ки дар банди 5.2 пешбинӣ шудааст, ё дуюм маротиба мўҳлатдарозкардашавад,ёягондигардарозкарданимўҳлатАъзобоядбаКумитадархостоидидарозкардан,кимаълумотидарбанди 5.1b баёншударо дарбар мегирад, ирсол намояд, на дертар аз 120 рўз барои Аъзо-мамлакати тараққикунанда ва на дертар аз 90 рўз барои Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардатоанҷом ёфтани мўҳлатимуқарраршудаёсанаидарозкардан.

5.4. Кумита бояд ба таври мусбӣдархостҳоипешниҳодшударобароидарозкарданимўҳлатбаррасӣ намояд, бо ба инобат гирифтани ҳолатҳоихусусииАъзоекидархостпешниҳодмекунад. Ин сабабҳометавонандмушкилотвамавқуфгузориродаргирифтаникўмакдарбаргиранд.

6 ТатбиқиўҳдадориҳоидараҷаиВвадараҷаиС

6.1. Мутобиқи банди 1.2, агар Аъзо-мамлакати тараққикунанда ё Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардакирасмиётидарзербандҳои 4.1 ё 4.2 вабанди 5зикршудароиҷро намудаанд, дар мавриде, ки дархост оиди дароз кардани мўҳлатқонеънашудабудёАъзо-мамлакати тараққикунанда ё Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардабавазъиятҳоипешбининашудадучоршуданд,кибароигирифтани дароз кардани мўҳлатмутобиқибанди 5 монеамешаванд,мустақилонаимконнадоштанииҷроиўҳдадориҳоидараҷаиСмуайянмекунадваинАъзооидиимконнадоштанииҷрокарданиўҳдадориидахлдорКумитаробоядогоҳ намояд.

6.2. Кумита оид ба мусоидат ба савдо бетаъхир гурўҳикоршиносонро дар ҳамамаврид на дертар аз 60 рўз аз санаи гирифтани огоҳнома аз ҷониби Кумита аз Аъзо-мамлакати тараққикунанда ё Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда созмон медиҳад. Гурўҳи коршиносон масъаларо дар давоми 120 рўзи аз санаи созмон додани он таҳлил намуда, ба Кумита тавсияи худро пешниҳод мекунад.

6.3. Гурўҳи коршиносон бояд аз панҷ коршиноси новобаста созмон дода шавад, ки дар соҳаимусоидаткарданисавдовакўмакудастгирӣбароирушдиимкониятмутаххасисонибаландпоя мебошанд. ҲайатигурўҳикоршиносонбоядтаносубишаҳрвандониАъзоён-мамлакатҳоитараққикардаватараққикунандаротаъминнамоядДармавридҳое,киАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардаиштирокменамояд,гурўҳикоршиносонбоядаққаланякнамояндаи мамлакати нисбатан камтар тараққикардародарбаргирадАгарКумитаоиди ҳайатигурўҳикоршиносондардавоми20 рўзазсанаисозмондоданионбаризоиятнаоядДиректорикуллбо ҳамоҳангӣ дар раиси Кумита бояд ҳайатигурўҳикоршиносонромутобиқишартҳои банди мазкур муайян намоянд.

6.4. Гурўҳи коршиносон бояд баҳогузориимустақилонаиАъзорооидиимкониятнадоштанбаррасӣ намуда, Ба Кумита оид ба мусоидат ба савдо тавсияи худро пешниҳоднамояд. ҲангомибаррасиитавсияигурўҳикоршиносонвобастабаАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардаКумитабоядмувофиқантадбирҳоероандешадкибаиҷроиустувори ўҳдадориҳомусоидатмекунанд.

6.5. Аъзо вобаста ба масъалаи мазкур мавриди тафтишот мутобиқиҚарордодоидбаҳаллибаҳсҳоқарорнамегирад, аз вақтекиАъзо-мамлакати тараққикунанда Кумитаро оиди имкон надоштани иҷрои ўҳдадориидахлдорогоҳмекунадтоонмавриде , ки Кумита дарҷаласаиякумтавсияигурўҳикоршиносонронагирад. Дар ин ҷаласа, Кумита тавсияи гурўҳикоршиносонробаррасӣменамоядДар мавриди Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда, тафтишот дар доираи Қарордодоидбаҳаллибаҳсҳо нисбати ўҳдадории мушаххас татбиқ намешавад аз санаи огоҳ намудани Кумита оиди имкон надоштани иҷрои ўҳдадорӣ то он вақт, ки Кумита қарори худро оид ба масъалаи мазкур набарорад, ё дар давоми 24 моҳи баъд аз ҷаласаи якуми Кумита, ки дар боло зикр шудааст, ё оне, ки барвақттар бошад.

6.6. Дар мавриде, ки Аъзо-мамлакати тараққикардаимкони иҷро кардани ўҳдадориидараҷаиС надорад, Аъзо метавонад Кумитаро огоҳ намоядва мутобиқитартибе, ки дар банди 6 баён шудааст, амал намояд.

7 Гузаштан миёни категорияҳои В ва С

7.1. Аъзоён-мамлакатҳоитараққикунандаваАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардакиоидиўҳдадориҳоихуддардоираидараҷаи В ва С огоҳ намудаанд, бо огоҳ карданиКумитаметавонандазўҳдадориҳоидараҷаиВбаСгузарандДармавриде,киАъзогузаштаниўҳдадориҳороаздараҷаиВбаСпешниҳодмекунад,Аъзобоядмаълумотрооидикўмаквадастгирӣкибароирушдиимкониятзарураст,пешниҳоднамояд.

7.2. Дар мавридҳое, ки мўҳлатииловагӣтақозомешавадвобастабаиҷроиўҳдадориҳодар ҳолатигузаштаназдараҷаиВбаС,Аъзометавонад:

а. муқаррароти банди 5 истифода намояд, инчунин имконияти дароз кардани мўҳлатбатаврихудкорё

b. санҷишро аз ҷонибиКумитавобастаба дархости мўҳлати иловагӣ барои иҷроиўҳдадориҳоталабнамояд,кибароикўмаквадастгирӣдаррушдиимкониятзарураст,инчунинимкониятибаррасӣватавсияҳоекигурўҳикоршиносондардоираибанди 6кардабудандё

с. дар мавриди Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда, ҳамамўҳлатҳоииҷрои бештар аз чор сол баъд за санаи муқарраршуда,кидардоираидараҷаиВмушаххасшудаасттасдиқиКумитаротақозомекунад.ИловабаинАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардабоядмктобиқи банди 5 амал намояд. Дониста мешавад, ки ба Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардакўмаквадастгирӣ барои рушди имконият дар гузариш тақозомешавад.

8 Дароз кардани мўҳлатитатбиқи Қарордодоидиқоидаҳоватартиботитанзимкунандаи ҳаллибаҳсҳо

8.1. Дар давоми ду сол баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, муқаррароти моддаҳоиXXII ва XXIIIГАТТ 1994, чи тавре, ки дар Қарордодоидиқоидаҳоватартиботитанзимкунандаи ҳаллибаҳсҳо таҳия ва татбиқ мешаванд,набояддар ҳаллибаҳсҳоимарбутба Аъзо-мамлакати тараққикунандавобастабаҳарўҳдадорӣкиАъзодардараҷаиАмушаххаснамудааст, татбиқ шаванд.

8.2. Дар давоми шаш сол баъд аз ба эътибор даромадани Созишномаи мазкур, муқаррароти моддаҳоиXXII ва XXIIIГАТТ 1994, чи тавре, ки дар Қарордодоидиқоидаҳоватартиботитанзимкунандаи ҳаллибаҳсҳо таҳия ва татбиқ мешаванд,набояддар ҳаллибаҳсҳоимарбутбаАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардавобаста ба ҳарўҳдадорӣкиАъзодардараҷаиАмушаххаснамудааст, татбиқ шаванд.

8.3. Дар давоми 8 сол баъд аз иҷроиўҳдадориҳодардоираидараҷаиВваСазҷонибиАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда, муқаррароти моддаҳоиXXII ва XXIIIГАТТ 1994, чи тавре, ки дар Қарордодоиди қоидаҳоватартиботитанзимкунандаи ҳаллибаҳсҳо таҳия ва татбиқ мешаванд, набояд дар ҳаллибаҳсҳоимарбутбаАъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикардавобастабаиҷрои ин ўҳдадориҳотатбиқ шаванд.

8.4. Новобаста аз дароз кардани мўҳлатитатбиқи Қарордодоидиқоидаҳоватартиботитанзимкунандаи ҳаллибаҳсҳо, пеш аз дархост оиди доир кардани машварат мутобиқи моддаҳоиXXII ё XXIII, дар ҳамаимарҳилаҳои тартиби ҳалли баҳсҳо нисбат ба тадбири марбут ба Аъзо-мамлакати нисбатан камтар тараққикарда, Аъзо бояд ба вазъияти махсуси Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда диққати хосса диҳад. Дар робита ба ин, Аъзоён дар мавриди ба миён овардани масъалаҳоимарбутба Қарордодоиди қоидаҳоватартиботитанзимкунандаиҳаллибаҳсҳо, ки ба Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикардаиртиботдорадбояд таҳаммулнамоянд.

8.5. Ҳар як Аъзо тибқидархостдардавомимўҳлатидарозшуда,кимутобиқибандимазкурпешбинӣ шудааст, ба дигар Аъзоён шароити мувофиқфароҳаммеорадбароимуҳокимаи ҳамагунамасъалаҳое,кибаСозишномаимазкуриртиботдоранд.

9 Пешниҳод кўмак барои рушди имконият

9.1. Аъзоён-донорон барои мусоидат кардан ба пешниҳодикўмаквадастгирӣ барои рушди имконияти ризо мебошанд, дар шартҳоимутақобиланмувофиқшудаётавассутисозмонҳоибайналмилалиимарбута. Ҳадафазониборатасткиба Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ва Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда барои иҷрои муқаррароти қисмиIСозишномаи мазкур кўмак карда шавад.

9.2. Бо назардошти талаботҳоиАъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда, кўмаки мақсаднок ва дастгирӣ бояд ба Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда пешниҳод карда шавад, бо мақсадимададбаонҳодарбинонамуданиимкониятиустуворбароииҷроиўҳдадориҳоихудТавассутивоситахои ҳамкорӣбароирушдвадарҳамоҳангӣбопринсипҳоикўмаквадастгириитехникӣки дар банди 9.3 зикр шудаанд, шарикони рушд саъй менамоянд, ки кўмак ва дастгириро дар ин самт чунин тавр пешниҳоднамояндкихилофиафзалиятҳоиҷориирушднабошад.

9.3. Аъзоён саъй менамоянд, ки принсипҳои зеринро дар кўмак ва дастгирии рушди имконият дар робита ба татбиқиСозишномаимазкуристифодабаранд:

а. ба инобат гирифтани рушди умумии мамлакатҳоваминтақаҳова,ислоҳотиҷорӣвабарномаҳоикўмакитехникӣ.

b. илова намудан, дар он ҷое, ки бамаврид ва бамақсадасттадбирҳобароиҳаллимушкилоти минтақавӣвазерминтақавӣвамусоидатбаҳамгироииминтақавӣвазерминтақавӣ;

с. таъмин намояд, ки ислоҳотиҷории бахши хусусӣдарсамтимусоидатбасавдотадбирҳоимарбутбарасонданикўмакробаинобатмегирад;

d. мусоидат ба ҳамоҳангии миёни Аъзоён ва дигар муассисаҳоидахлдор,инчунинҷомеаҳои ҳамгироииминтақавӣҷиҳатитоҳаддиимконтаъминнамуданисамаранокӣванатиҷагирӣазинкўмакБоинмақсад:

i. дар ҳамоҳангӣ, пеш аз ҳамадармамлакатёминтақакибаонкўмакбоядрасондашавад,миёниАъзоён ва донорон ва миёни донрони дуҷонибавабисёрҷониба,бояддарбарномаҳоикўмаказмутобиқатватакрорвамувофиқатнакардандарислоҳоифаъолияттавассутиҳамоҳангиизичдаркўмакӣтехникӣвамудохиладаррушдиимкониятканорагирӣкардашавад.

ii. барои Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда барномаи густурдаи ягона бояд қисми раванди ҳамоҳангсозӣ бошад; ва

iii. Аъзоён инчунин бояд ба ҳамоҳангсозии дохилӣ миёни шахсон мансабдори бахши тиҷоратвабахширушд, ҳамдарпойтахтҳова ҳамдарЖенева дар татбиқиСозишномаимазкурвакўмакитехникӣмусоидатнамоянд.

е. истифодаи сохторҳои ҳамоҳангсозиидохилӣ ва минтақавиродастгирӣнамояндазқабилимизимудавварвагурўҳҳоимашваратӣбароиҳамоҳангсозӣвасанҷишифаъолиятимарбутбататбиқ; ва

fҳавасаманд кардани Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда барои расондани кўмак дар рушди имконият ба дигар мамлакатҳои тараққикунанда ва мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда ва баррасии имконияти дастгирии чунин фаъолият, дар мавридҳое, ки имкон дорад.

9.4. Кумита ҳадди ақалбояд як ҷаласаи махсусро дар як сол доир намояд, вобаста ба:

а. муҳокимаи ҳармасъалаимарбутбататбиқимуқарраротёзерқисмҳоимуқаррарот;

bбаррасии пешрафт оиди пешниҳоди кўмаки техникӣ ва рушди имкониятҷиҳатидастгириитатбиқиСозишнома, инчунин пешниҳоднашуданикўмакитехникиизарурӣбароирушдиимкониятба Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ё Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда;

с. табодули таҷриба ва маълумот оиди кўмаки ҷорӣ ва барномаҳоитатбиқ,инчунинмушкилот ва муваффақият;

d. баррасии огоҳномаҳо ба донорон, чи тавре, ки дар банди 10 баён шудааст; ва

е. баррасии фаъолияти банди 9.2.

10 Маълумот оиди кўмак, ки ба Кумита пешниҳод мешавад

10.1. Ҷиҳати таъмини шаффофият барои вобаста ба пешниҳоди кўмак ва дастгирӣдар татбиқи ҚисмиI, ҳарякАъзо-доноркиба Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ёАъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда дар татбиқи Созишномаи мазкур кўмак мерасонад, бояд ба Кумита дар мавриди ба эътибор даромадани ҳаминСозишнома ва сипас ҳар сол, маълумоти зеринро оиди кўмак ва дастгирӣ барои рушди имконият, ки дар 12 моҳи қаблрасондашудабудваагардастрасбошадкўмаке,кидар 12 моҳиояндатасмимгирифташудаастпешниҳодмекунад22:

а. шарҳикўмаквадастгирӣбароирушдиимконият;

bҳолат ва маблағҳоипардохтшуда;

с. муқарраротипардохтикўмаквадастгирӣ;

d. мамлакат-гиранда, ё агар зарурат бошад, минтақа; ва

е. муассисаи иҷрокунанда дар Аъзо-мамлакат, ки кўмак ва дастгириро пешниҳодменамояд.

Маълумот бояд дар шакле, ки дар Замимаи 1 баён шудааст, пешниҳодкардашавад.ДармавридиаъзоҳоиСозмониҳамкориииқтисодӣварушд,маълумотипешниҳодшудаметавонаддарасосимаълумотазНизомиҳисоботдиҳиикредиторонисозмонимазкурбунёдёбадБаАъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда, ки барои расондани кўмак ва дастгирӣ имкон доранд, тавсия дода мешавад, ки маълумоти дар боло зикршударо пешниҳод намоянд.

10.2. Аъзоён-донорон, ки ба Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ва Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда кўмак мерасонанд, бояд ба Кумита пешниҳод намоянд:

а. тамоси марказҳое,кибарасонданикўмаквадастгирӣбароирушдиимкониятдартатбиқимуқарраротиҚисмиI Созишномаи мазкур масъул мебошанд, инчунин дар мавриде, ки имкон дорад, маълумот оиди маркази тамос дар қаламравимамлакатёминтақа,кибаонкўмаквадастгирӣбоядрасондашавадва

b. маълумот оиди раванд ва механизмҳобароидархостикўмаквадастгирӣ.

Ба Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда, ки барои расондани кўмак ва дастгирӣимкон доранд, тавсия дода мешавад, ки маълумоти дар боло зикршударо пешниҳод намоянд.

10.3. Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ва Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда, ки аз кўмак ва дастгирӣ дар самти мусоидат азми истифода бурданро доранд, бояд ба Кумита маълумот оиди маркази (ҳои) тамоси идора (ҳои) масъулиҳамоҳангсозӣ ва афзалиядарории чунин кўмак ва дастгирӣирсолнамояд.

10.4. Аъзоён метавонанд маълумотро, ки дар бандҳои 10.2 ва 10.3 зикр шудааст, тавассути истинодҳоишабакаиИнтернетпешниҳоднамояндвадармавридизаруратмаълумотитозаро ворид намоянд. Котибот ин маълумотро бояд дастраси умум намояд.

10.5. Кумита созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ (аз қабилиХазинаибайналмилалииасъорСозмони ҳамкориииқтисодӣварушд,ЮНКТАД, СУС, комиссияҳоиминтақавииСММБонкиҷаҳонӣ ё мақомотиёрирасонионҳовабонкҳоиминтақавиирушд) ва дигар муассисаҳоро барои ҳамкорӣҷиҳати пешниҳодимаълумоткидарбандҳои10.1, 10.2 ва 10.4 зикр шудааст,таклиф менамояд.

Муқарраротихотимавӣ

1. Дар доираи Созишномаи мазкур истилоҳи «Аъзо» мақомотисалоҳиятдориинАъзородарбармегирад.

2. ҲамаимуқарраротиСозишномаи мазкур барои ҳамаи Аъзоён ҳатмӣ мебошад.

3. Аъзоён Созишномаи мазкурро баъд аз санаи ба эътибор даромадани он татбиқ менамоянд. Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ва Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда, ки қарор мекунанд, ки муқаррароти ҚисмиII истифода баранд, Созишномаи мазкурро мутобиқи ҚисмиII татбиқ менамоянд.

4. Аъзое, ки Созишномаи мазкурро баъд аз ба эътибор даромадани он эътироф менамояд, ўҳдадориҳои дараҷаи В ва С бо ҳисобимўҳлатимутобиқбаъдазбаэътибордаромаданиСозишномаимазкуртатбиқ менамояд.

5. Аъзоёне, ки шомили иттиҳоди гумрукӣ ё созмони минтақавиииқтисодӣмебошанд,метавонандусулҳоиминтақавиродармусоидатбататбиқиўҳдадориҳоихуддардоираиСозишнома оид ба мусоидат ба савдо истифода намоянд, инчунин тавассути созмон ва истифодаи мақомотиминтақавӣ.

6. Новобаста аз Эзоҳоти умумӣ ба Замимаи 1А, ҳеҷазмуқарраротдарСозишномаимазкурбоядчуниншарҳ доданашавад,киўҳдадориҳоиАъзоёнродардоираи ГАТТ 1994 кам менамояд. Илова ба ин, ҳеҷазмуқарраротдар ҳаминСозишномабоядчуниншарҳ доданашавадки ҳуқуқваўҳдадориҳоиАъзоёнродардоираиСозишномаоидимонеаҳоитехникӣдарсавдоваСозишномаоидбататбиқичораҳоисанитарӣ ва фитосанитарӣкаммекунад.

7. Ҳама истисноҳо ва озод кардан23 дар доираи Созишномаи умумии соли 1994 оид ба тарифҳовасавдо бояд ба муқарраротиСозишномаи мазкур татбиқ мешаванд. ИстисноҳоекидарГАТТ 1994 ёягон қисмионистифодамешаванд,кимутобиқимоддаҳоиIX:3 ва X:4 Созишномаи Марокаш оид ба созмон додани СУС пешниҳодмешаванд ва ҳаматағиротбаондарсанаибаэътибордаромаданиҳаминСозишнома, бояд ба муқарраротиСозишномаимазкуртатбиқшаванд.

8. МуқарраротимоддаҳоиXXII ва XXIII ГАТТ 1994, чи тавре, ки онҳодарҚарордодоиди қоидаҳоватартиботитанзимкунандаи ҳаллибаҳсҳо таҳиявататбиқмешаванддармашваратва ҳаллибаҳсҳодардоираи ҳаминСозишномататбиқмешавандбаистиснои ҳолатҳоекимахсусдар ҳаминСозишномапешбинӣ шудаанд.

9. Тавзеҳотнаметавонад нисбати ҳаразмуқарраротиСозишномаимазкурберозигиидигарАъзоёнворидкардашавад.

10. Ўҳдадориҳои дараҷаи А Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ва Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда, ки ба ҳамин Созишнома мутобиқибандҳои 3.1 ва 3.2 ҚисмиII замима мешаванд, қисмиҷудонашавандаиҳаминСозишномароташкилмедиҳанд.

11. Ўҳдадориҳои дараҷаи В ва С Аъзоён-мамлакатҳои тараққикунанда ва Аъзоён-мамлакатҳои нисбатан камтар тараққикарда, ки аз ҷониби Кумита ба инобат гирифта шуда, мутобиқибандҳои 4.5 ҚисмиIIба ҳамин Созишнома замима шудаанд, қисмиҷудонашавандаи ҳаминСозишномароташкилмедиҳанд.

Замимаи 1:Шакли огоҳнома мутобиқимоддаи 10.1

Аъзо-донор:

Мўҳлатекиогоҳномаонрофаромегирад:


Шарҳи кўмаки техникӣ ва молиявӣ ва манбаҳо барои рушди имконият

Ҳолат ва маблағҳои пардохтшуда

Мамлакати гиранда/минтақа

(дар мавриди зарурӣ)

Муассисаи иҷрокунанда

дар Аъзое, ки

кўмак мерасонад

Тартиби пардохти

Кўмак

1Ҳар як Аъзо ҳуқуқ дорад, ки бо салоҳдиди худ дар сомонаи интернетии худ маҳдудиятҳои ҳуқуқиро баён намояд.

2Мутобиқи банди мазкур: а) хулосаи баррасӣ метавонад пеш ё баъд аз қабул шудани қарор, ки аз ҷониби шахси мансабдор, идора ё мақоме, ки қарорро баровардааст, пешниҳод мешавад, аз ҷониби мақоми баландтари маъмурӣ, ё мақомоти судӣ пешниҳод карда шавад; ва b) Аъзо ўҳдадор нест, ки мутобиқи Моддаи 4.1.1. Созишномаи мазкур ба аризадиҳанда пешниҳод намояд.

3Муқаррар шудааст, ки қарори пешакӣ оид ба кишвари истеҳсоли мол метавонад баҳогузории кишвари истеҳсоли мол барои мақсадҳои Созишнома оид ба қоидаҳои тавлиди мол бошад, агар қарор ба талаботҳои Созишномаи мазкур ва Созишнома оид ба қоидаҳои тавлиди мол ҷавобгў бошад. Ҳамчунин, баҳогузории кишвари истеҳсоли мол дар доираи Созишнома оид ба қоидаҳои тавлиди мол метавонад қарори пешакӣ оид ба кишвари истеҳсол мол барои мақсадҳои Созишномаи мазкур бошад, агар қарор талаботҳои ҳарду созишномаҳоро қонеъ намояд. Аъзоён ўҳдадор нестанд, ки механизмҳои алоҳидаро дар доираи муқаррароти мазкур ҷорӣ намоянд, илова ба онҳое, ки тибқи Созишнома оид ба қоидаҳои тавлиди мол вобаста ба баҳогузории кишвари истеҳсол ҷорӣ шудаанд, бо он шарт агар талаботҳои Моддаи мазкур иҷро шуда бошанд.

4Қарори маъмурӣ дар Моддаи мазкур қарор бо эътибори ҳуқуқиро ифода мекунад, ки ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои шахси мушаххасро дар ҳар як мавриди алоҳида дарбар мегирад. Дониста мешавад, ки қарори маъмурӣ дар Моддаи мазкур чораҳои маъмуриро мутобиқи моҳияти МоддаиX ГАТТ 1994 ё рад кардани қабули чораҳои маъмурӣ ё қарорҳо фаро мегирад, чӣ тавре, ки дар қонунгузории миллӣ ва низоми ҳуқуқии Аъзоён пешбинӣ шудааст. Барои ҳалли чунин масъалаҳо, Аъзоён метавонанд, чораи дигар маъмуриро дар амал нигоҳ доранд ё муроҷиат ба суд, барои дастур додан ба мақомоти гумрук ба таври бетаъхир пешниҳод кардани қарори маъмурӣ бар ивази ҳуқуқи даъво ё баррасӣ дар доираи зербанди 1.1 а.


5Ягон муқаррароти банди мазкур набояд Аъзоёнро пешгирӣ намояд аз эътирофи сукути маъмурӣ нисбати даъво ҳамчун қарор ба манфиати даъвогар мутобиқи қонунҳо ва дастурамалҳои онҳо.6Ҳар як Аъзо мувофиқ ба талабот ва имкониятҳои худ метавонад бахш ва методологияи муайян намудани вақти миёнаи иҷозати молро муқаррар намояд.7Чорае, ки дар зербанди а то g зикр шудааст, аз ҷониби оператори ваколатдор пешниҳод мешавад, агар он умуман ба ҳамаи операторон дастрас бошад.8Дар мавридҳое, ки Аъзо расмиёти амалкунандае дорад, ки низоми дар банди 8.2 зикршударо таъмин менамояд, муқаррароти мазкур талаб намекунад, ки ин Аъзо расмиёти алоҳидаи иҷозати бетаъхирро ҷорӣ намояд.

9Чунин меъёрҳои татбиқ, агар мавҷуд бошанд, бояд илова бошанд ба талаботҳои Аъзоён нисбат ба ҳамаи молҳо ё борҳое, ки тавассутивоситаҳои ҳавоӣ ворид шудаанд.10Дар доираи муқаррароти мазкур, маҳсулотҳои зудвайроншаванда ин маҳсулотҳое мебошанд, ки вобаста ба хусусиятҳои табии худ зуд вайрон мешаванд, аз ҷумла, дар ҳолати набудани шароитҳои мувофиқи нигоҳдорӣ.

11Ҳеҷ аз банди мазкур Аъзоро аз талаб кардани ҳуҷҷатҳо аз қабили сертификатҳо, иҷозат ё литсензияҳо ҳамчун асос барои воридоти молҳои назоратшаванда ё танзимшаванда пешгирӣ наменамояд.12Зербанди мазкур ба санҷишҳои пеш аз таҳвилкидарСозишнома оид ба бозрасии қаблазҳамлунақл фарогир шудааст, иртибот дорад ва санҷишҳои пеш аз таҳвилро бо мақсади назорати санитарӣ ва фито санитарӣ истисно намекунад.13Ҳеҷ аз муқарраротимазкурбоядАъзоропешгирӣнанамоядазмавридиамалнигоҳдоштани расмиёти ҷорӣ, ки тибқионвоситаинақлиётбасифатикафолатдарборкашониитранзитӣ истифода мешавад.14Чунин фаъолият ҳадафи умумии марбут ба кам кардани мунтазам такрор шудани ҳолатҳои риоя накардан ва мувофиқан коҳиш додани ниёз ба табодули ахборро барои таъмини иҷрои ўҳдадориҳоро дорад.

15Ин метавонад маълумоти мувофиқро оиди санҷиш дарбар гирад, ки мутобиқибанди 12.3 гузаронидашудааст.Чунинмаълумотмавридиҳифзвамахфиятқарормегирад, ки онро Аъзое муайян кардааст, ки санҷишрогузаронидааст.

16Дар доираи Созишномаи мазкур «кўмак ва дастгирӣ барои рушди қудрат» метавонад дар шакли техникӣ, молиявӣ ё ягон дигар шакли тасдиқшудаи кўмак пешниҳод шавад.17Огоҳномаҳое, ки ирсол шудаанд, метавонад маълумоти иловагиро дарбар гирад, ки Аъзои огоҳкунанда онро бамаврид мешуморад. Ба Аъзоён тавсия дода мешавад, ки маълумотро оиди хадамот/мақомот, ки барои иҷрои ўҳдадориҳо масъул мебошанд, пешниҳод намоянд.

18Аъзоён инчунин метавонанд маълумот оиди нақшаҳо ва лоиҳаҳои миллии мусоидат ба савдоро илова намоянд; хадамот/мақомот, ки барои иҷрои ўҳдадориҳо масъул мебошанд; ва донорҳое, ки Аъзо метавонад бо онҳо аллакай қарордодҳои амалкунанда вобаста ба пешниҳод кўмак дошта бошанд.

19Чунин қарордодҳо дар асоси шартҳои мутақобилан мувофиқшуда ё дар асоси дуҷониба, ё тавассути созмонҳои байналмилалии дахлдор, мутобиқ ба банди 9.3 ба амал бароварда мешаванд.

20Аъзоён инчунин метавонанд маълумот оиди нақшаҳо ва лоиҳаҳои миллии мусоидат ба савдоро илова намоянд, хадамот/мақомот, ки барои иҷрои ўҳдадориҳо масъул мебошанд, ва донорҳое, ки Аъзо метавонад бо онҳо аллакай қарордодҳои амалкунанда вобаста ба пешниҳод кўмак дошта бошанд.

21Чунин қарордодҳо дар асоси шартҳои мутақобилан мувофиқшуда ё дар асоси дуҷониба, ё тавассути созмонҳои байналмилалии дахлдор, мутобиқ ба банди 9.3 ба амал бароварда мешаванд.

22Маълумоти пешниҳодшуда хусусияти дар талабот асосёфтаи пешниҳоди кўмаки техникиро инъикос мекунад.

23Ин моддаҳоиV:7 ва X:1 Созишномаи умумии соли 1994 оид ба тарифҳовасавдо ва Эзоҳ ба моддаи ГАТТ 1994 дарбар мегирад.